Tidigare kurser inom AI

Här hittar du kurser inom AI för yrkesverksamma som getts tidigare vid svenska universitet och högskolor. Vissa av kurserna kan komma att ges igen, så håll löpande utkik på den här siten efter aktuella kurser inom AI

Örebro , kurs

Planering och schemaläggningRobotik

Det som är lovande med intelligenta robotsystem är att de kan utföra fler uppgifter och mer effektivt än en enda industriell robotlösning. Intelligenta robotar agerar kompetent eftersom de kan planera, ordna och genomföra de åtgärder som är lämpliga i det sammanhang där de befinner sig. För att uppnå denna kapacitet använder intelligenta robotar sökmetoder från artificiell intelligens. Dessa är generella algoritmer för att lösa kombinatoriska problem, dvs de utgör en robots ”förmåga att resonera”. Denna kurs introducerar de viktigaste typerna av AI-sökmetoder, samt deras användningar- inom tre industriellt relevanta tillämpningsområden, nämligen resursplanering, rörelseplanering och samordning av flera robotar.

Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar på Örebro universitet.

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro , kurs

RobotikTillämpningar av AI

ROS (Robot Operating System) är en uppsättning av mjukvarukomponenter som ofta används i forskning inom autonoma system. Kortfattat så hanterar ROS kommunikation mellan olika plattformar, sensorer och ställdon samt visualisering, simulering och loggning av data. I ROS är det även lätt att dela med sig av egna metoder och algoritmer vilket har gjort att det finns en större mängd forskningsresultat implementerat vilka kan användas direkt. ROS har även börjat användas inom industrin, främst inom R&D. Denna kurs ger dig möjlighet att använda och tillämpa ROS inom ett område du önskar.

Kursen har tre obligatoriska fysiska träffar.

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro , kurs

MaskininlärningPlanering och schemaläggning

Answer Set Programming (ASP) är ett logiskt programmeringsparadigm utformat inom området Artificial Intelligence (AI) och används för att lösa komplexa sökproblem. ASP är ett språk för att beskriva och lösa problem av logisk karaktär som är användbart för att hantera verklighetsbaserade scenarier. Fördelarna med logisk programmering tillsammans med ASP: s har nyligen gjort ASP attraktiv både för akademin och industrin. Denna kurs fokuserar på att formalisera och lösa olika sökproblem i planering, schemaläggning och systemkonfiguration i ASP.

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Kursen har tre obligatoriska träffar via Zoom.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro

Behandling av naturliga språkKunskapsrepresentation och resonerande

Naturlig språkbehandling (Natural Language Processing, NLP) är ett delområde inom artificiell intelligens (AI) som studerar hur datorer behandlar mänskligt språk. Genom kursen får studenten kunskaper om problem, användningsområden och nyare lösningsmetoder inom NLP. Målet med kursen är att lära sig att använda neuronnätverk och djupinlärningsmetoder för att lösa aktuella problem inom NLP.

Kursen ges on-line med tre obligatoriska Zoom-träffar.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

DatavetenskapTillämpningar av AI

Syftet med kursen ”Artificiell intelligens för Ledare” är att ge chefer, ledare och beslutsfattare en djupare förståelse för AI och öka förståelsen för möjligheter, svårigheter, nytta och risker kopplat till AI. Det är varken en introduktionskurs till AI eller en ”AI for dummies” kurs, istället avmystifieras AI och gör det till ett relevant verktyg för chefer, ledare och beslutsfattare.

Kursen vänder sig till produktägare, projektägare, chefer, tekniska chefer i organisationer som redan har eller planerar att börja arbeta med AI.

Kursen är organiserad i tre moduler. Den inledande modulen fokuserar på en introduktion till AI och ger en förståelse för vilken typ av aktiviteter som kan utföras med hjälp av AI och vad du som ledare behöver veta om AI. Den andra modulen omfattar verktyg och konkret hur du sätter upp en AI strategi och en utvecklingsplan, hur du kommer igång med AI-projekt, integration av AI och IT utveckling, hur du (själv)utvärderar pågående AI projekt och inte minst legala och etiska aspekter av AI. Den tredje modulen ger deltagarna en chans att använda ny kunskap och verktyg för att arbeta med AI i verkliga projekt.

Close Läs mer hos Linnéuniversitetet

Örebro , kurs

Maskininlärning

För att bra maskininlärningsmodeller ska kunna tas fram med hjälp av de algoritmer som diskuteras på kursen ”Introduktion till maskininlärning – del I” så krävs det att datamaterialet används och förbehandlas på rätt sätt. Förutom detta så kommer du under kursens gång att lära dig mer om de praktiska aspekter kring tillämpning av maskininlärningstekniker på verkliga problem genom att tolka och agera utifrån de resultat som metoden genererat. Dessa inkluderar metoder för attributsextrahering (för att ta reda på vilken del av datamaterialet som är relevant för just ditt problem); avvägning mellan bias och varians (för att ta reda på om du har tillräckligt med data till din modell); flermodellsavvägning (för att kunna kombinera mer än en maskininlärningsmodell); samt andra praktiska rekommendationer. Med hjälp av inhämtad kunskap ska du och övriga kursdeltagare sedan lösa ett klassificeringsproblem och på så vis skaffa er praktisk erfarenhet av att använda maskininlärning.

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar via Zoom.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Online

InformationsvetenskapMaskininlärningSamhället och AITillämpningar av AI

Med den moderna teknikens framsteg har cybersäkerhet blivit svår att tillhandahålla och garantera. AI kan förbättra cybersäkerheten, men också undergräva den. I den här kursen kommer du att lära dig olika användningar av AI för att försvara och attackera ett cybersystem, från fingeravtrycksigenkänning för autentisering av legitima användare, till fuzzy attacker för att krascha sårbara mål.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro , kurs

Maskininlärning

Förstärkningslärande (Reinforcement Learning – RL) är en metod för att lösa sekventiella beslutsproblem. Målet med RL är att få en optimal policy genom att lära av försök och misstag. Denna kurs omfattar grundläggande och avancerade RL-algoritmer för både diskreta och kontinuerliga tillstånds- och handlingsrum. Ett exempel är att kombinera inlärning och sökning. Vi förklarar också hur dessa algoritmer implementeras med djupa inlärningstekniker. RL-baserade tillvägagångssätt har visat imponerande prestanda på komplexa uppgifter med stora mängder data. Vi kommer också att prata om hur RL-strategier presterar på verkliga problem och diskutera begränsningar.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Luleå

Maskininlärning

Kursen är en avancerad kurs i djupinlärning. Kursen är utformad för att ge studenter kunskaper som krävs för att angripa maskininlärningsproblem med aktuella metoder.

Close Läs mer hos Luleå tekniska universitet

Örebro

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

Eftersom AI-system blir allt vanligare och kraftfullare blir de beslut som dessa system fattar också viktigare för samhället som helhet. Systemen kan få omfattande och bestående konsekvenser för oss alla, vare sig det är system som rekommenderar innehåll eller produkter på internet, hjälper domare eller läkare att fatta beslut, eller bestämmer distributionen av bostadslån eller kameraövervakning. Därför är det oerhört viktigt att de som ansvarar för att utforma dessa system har etik och ansvarstagande i åtanke i sitt arbete.

Kursen behandlar teoretiska och praktiska aspekter av normativ etik och dessas relevans för AI-system, diskuterar hur AI-system kan vara partiska, och hur vi kan göra för att förebygga och korrigera eventuell bias. Genom konkreta exempel, fallstudier och ett projekt syftar kursen till att skapa medvetenhet om problemet med etik inom AI och ge studenterna praktisk erfarenhet av att inlemma etik och ansvarstagande i sitt arbete med att utveckla AI-system.

Kursen genomförs on-line och har tre obligatoriska fysiska träffar.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Online

DatorseendeMaskininlärning

Kursen behandlar grundläggande begrep och algoritmer in om datorseende och djupinlärning, både ur teoretiskt och praktiskt perspektiv. Via praktiska exempel och uppgifter ska studenter lära sig hur de presenterade begreppen kan omsättas i praktiken. Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

Close Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Online

Samverkan mellan människor och AI

Kursen består av tre delar som introducerar de strukturella, agentiva och utvärderande aspekterna av artificiell intelligens, dels vad de innebär, och dels vilka konsekvenser de får för design av användarupplevelser. Varje delområde bidrar med ett perspektiv på vilka implikationer som delområdet har rörande design av AI-förstärkta, eller AI-stödda upplevelser gällande identifikation av lämpliga processer, metoder, verktyg och tekniker som används vid design av användarupplevelse. Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

Close Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Samverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Kursens mål är att studenten utvecklar kunskap om hur data och algoritmer kan påverka affärsstrategi och tjänstedesign. Kursen undersöker den underliggande digitala teknologi som digitala tjänster är beroende av. I synnerhet undersöks och analyseras sambandet mellan tjänstedominerande logik, algoritmiska och datadrivna tjänster och affärsstrategi från ett antal fall och exempel. Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

Close Läs mer hos

Online

Samhället och AITillämpningar av AI

Den här kursen introducerar institutionella, industriella och organisatoriska faktorer som är relevanta för AI-dataåtkomst och -koordinering. Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

Close Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Online

Maskininlärning

In this course you will be taught the basics of machine learning, its main approaches and usable algorithms. The course will provide examples of basic applied ML problems and how they can be solved with related models. We will help you start thinking about how machine learning can solve different problems.

The course will consist of 8 online lectures and 4 scheduled online sessions for group discussions and Q&A. There will also be weekly exercises to help test your knowledge progression. The lectures, exercises and sessions for discussions will together address and mediate knowledge in the following areas:

 • Introduction to ML
 • Data preparation and feature engineering
 • Supervised learning
 • Unsupervised learning
 • Reinforcement learning
 • Neural networks

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Online

Maskininlärning

Målet med kursen är att studenten lär sig vanliga vägledda maskininlärningstekniker för regression och klassificering, samt bästa praxis och erfarenhet gällande att implementera maskininlärning i Python på realistiska data. Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

Close Läs mer hos Högskolan i Halmstad

MaskininlärningTillämpningar av AI

Målet med kursen är att studenten ska lära sig koncept och metoder för att adressera sjukvårdsproblem med hjälp av datadrivna metoder, och öva i att analysera realistiska data med prediktiva analytiska metoder. Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

Close Läs mer hos

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Kursens mål är att studenten utvecklar kunskap om de två områdena människocentrerad design och artificiell intelligens (Al) till en mångvetenskaplig målgrupp. Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

Close Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Online

Tillämpningar av AI

Kursen introducerar hur AI påverkar företagets affärer och hur innovativa processer, industrier och värdekedjor organiseras. Kursen hanterar företags innovativa och produktionsorienterade relationer (ekosystem) och jämför dessa över olika applikationsområden och industrier. Kursen introducerar begrepp, analysramar och empiriskt material. Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

Close Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Online

DatavetenskapMaskininlärningSamhället och AITillämpningar av AI

Kursen består av två halvdagars workshops tillsammans med onlineföreläsningar och övningar mellan workshoparna. Dessutom kommer du att få några frågor att tänka på innan den första workshopen för att maximera nyttan av kursen. Workshoparna kommer att blanda inledande föreläsningar och gruppövningar för att diskutera hur dessa teknologier kan användas för att lösa affärsproblem. Den totala arbetsbelastningen är cirka 20 timmar.

Föreläsningarna och övningarna ska tillsammans förmedla kunskap inom följande områden:

 • Historik och utveckling av AI
 • Modellering och informationsvetenskap
 • Algoritmer, optimering och klassisk regelbaserad AI
 • Maskininlärningsbaserad AI
 • Hur man använder informationsvetenskap och AI i olika applikationer och inställningar
 • Samhälls- och etiska frågor och andra hänsyn

Kursen ges under två förmiddagar 7 och 14 januari 2022.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Online

InformationsvetenskapMaskininlärningSamhället och AITillämpningar av AI

Kursen består av två halvdagars workshops tillsammans med onlineföreläsningar och övningar mellan workshoparna. Dessutom kommer du att få några frågor att tänka på innan den första workshopen för att maximera nyttan av kursen. Workshoparna kommer att blanda inledande föreläsningar och gruppövningar för att diskutera hur dessa teknologier kan användas för att lösa affärsproblem. Den totala arbetsbelastningen är cirka 20 timmar.

Föreläsningarna och övningarna ska tillsammans förmedla kunskap inom följande områden:

 • Historik och utveckling av AI
 • Modellering och informationsvetenskap
 • Algoritmer, optimering och klassisk regelbaserad AI
 • Maskininlärningsbaserad AI
 • Hur man använder informationsvetenskap och AI i olika applikationer och inställningar
 • Samhälls- och etiska frågor och andra hänsyn

Kursen ges under två eftermiddagar, 7 och 14 januari 2022.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Umeå

DatavetenskapIntelligenta agenter och multiagentsystemKunskapsrepresentation och resonerandeMaskininlärningPlanering och schemaläggningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

I denna kurs behandlar vi resonemang och beslutsfattande som är grundläggande funktioner för alla intelligenta system. Kursen är öppen för yrkesverksamma med kunskap inom teknik och systemutveckling inom industrin och offentliga organisationer. Här får du fördjupad kunskap inom AI.

 • Kursen hålls på engelska, uppdelad på 4 dagar: 19 november och 26 november samt den 3 december och 10 december.

ASP – Answer Set Programming

Viktiga grundstenar inom AI är det vi kallar kunskapsrepresentation och resonemang (KRR). Inom dessa finns metoder för att lösa svåra sökproblem. En sådan metod kallas Answer Set Programming (ASP) som används framgångsrikt för att lösa problem inom områden som bioinformatik, schemaläggning, schemaläggning, dynamisk omkonfigurering och programvaruteknik. Du får lära dig hur man använder ASP så att intelligenta system kan hantera autonoma beslutsprocesser.

Du får också lära dig hur man använder semantisk teknologi så att intelligenta system kan hantera autonoma beslutsprocesser. Viktiga standards är:

 • RDF, (Resource Description Framework)
 • SPARQL, (SPARQL Protocol och RDF Query Language)
 • OWL, (Web Ontology Language)

Mål med kursen:

 • Redogöra för grundläggande principer inom programmering och semantisk teknik och kunna beskriva och tillämpa symboliska resonemangsmetoder.
 • Använda både svarsuppsättningar och semantiska webblösningar för modellering och implementering av intelligenta system.
 • Kunna bedöma lämpligheten av symboliska resonemangsmetoder för ett givet problem.

Kursen motsvarar 3 högskolepoäng och består av åtta föreläsningar med övningar, fördelade på tre dagar, kombinerat med hemuppgifter. Kursen är utvecklad av Institutionen för datavetenskap vid Umeå univcersitet som en del av AI-kompetens för Sverige, i samarbete med Örebro universitet och deras SMARTER-program för industri. Ett intyg om närvaro kommer att ges. Observera att närvaron under de tre dagarna samt inlämning av hemuppgifter är obligatoriskt för att erhålla certifikat.

Se samtliga Umeå universitets AI-kurser och läs mer information här.

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Under denna kurs introduceras och problematiseras centrala företeelser och begrepp som är förbundna med artificiell intelligens (AI). Kursen behandlar en vid syn på AI både som teknik och som en del i utformning av samhälleliga verksamheter och processer. Kursen fokuserar AI i historisk, nutida och framtida kontext. Särskilt fokus läggs vid demokratiska och etiska problem inom AI-området.

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Luleå

Maskininlärning

I den här kursen introduceras begrepp och metoder som krävs för att designa, träna och validera neurala nätverksmodeller samt avgöra när det är motiverat att använda sådana modeller. Kursen introducerar begrepp och metoder som krävs för vidare studier av avancerade neurala nätverk och implementationer i lärande maskiner och neuromorfa system.

Close Läs mer hos Luleå tekniska universitet

Halmstad

DatavetenskapInformationsvetenskapMaskininlärning

Python är ett programmeringsspråk som ofta används i skolundervisning och för tillämpningar av Machine Learning och Big Data. Kursen ingår i Högskolan i Halmstads kurspaket RELIFE (hh.se/relife) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

 

Om kursen (på engelska)
About the course Python – a Gateway to Machine Learning:

Python is a programming language that has become widely adopted by schools to teach programming skills, and also by the AI community for Machine Learning and Big Data applications.

The course ”Python – a Gateway to Machine Learning” aims to open doors, allowing study and work in a variety of digitalisation contexts, such as AI. The course is broken down into two modules of 2.5 credits:

 • Introduction to programming with Python
 • Programming cloud applications with big data

 

The first module will be inclusive and allow students from various backgrounds to establish a strong foundation, introducing the Jupyter development system, libraries for tabulated data and strings, object-oriented programming, and algorithms. The second module will focus on Halmstad University’s strength in AI, introducing distributed file systems, the map-reduce framework, and the dataflow framework. The material is presented so that participants can read, watch recordings and go through interactive documents where they can experiment and do exercises. The course instructors have experience with teaching similar courses in our campus master programmes.

This course is for professionals with an undergraduate degree in engineering (or similar) and experience with programming but not specific skills with Python. The course is held online in English.

Close Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Halmstad

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap om principer och metoder för business intelligens inom ramen för ett affärssystem. Kursen ingår i Högskolan i Halmstads kurspaket DIGIBUS (hh.se/digibus) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

 

Mer om kursen (på engelska)
The objective of the course Business Intelligence is that the student should develop knowledge about the principles and methods for business intelligence in the context of a business system. The course also aims to ensure that the student learns how to manage data in a business system to create useful knowledge for an organization, as well as the problems related to these systems. Through the course, the student explores data warehousing and mining in connection with decision-making and AI, and is trained to understand and solve problems associated with storing and managing big data in complex business systems. This competence will allow companies to be more agile and more quickly adapt to the quickly changing situation caused by covid-19.

 

The course will include an application project where participants perform an analysis of data sourced from their own organization or build a tool that can be directly applied in their work. Recent case studies around covid-19 will also be used. The course is developed for professionals, it is held online and in English.

Close Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Halmstad

DatavetenskapTillämpningar av AI

Syftet med kursen är att studenten ska få möjlighet att bekanta sig med de praktiska utmaningar som man möter i verkliga dataminingproblem inom datornätverk och nätverkssäkerhet. Genom att låta studenten möta problemformuleringar på affärsnivå, samt analys av mängd och kvalitet av tillgänglig data, såväl som selektion av lämpliga algoritmer och utvärdering av resultat, förväntas studenten skaffa sig förståelse för både möjligheter och begränsningar med olika metoder inom maskinlärande med fokus på datornätverk och nätverkssäkerhet.

Undervisningen sker på distans utan träffar på campus.

Close Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Umeå

DatavetenskapMaskininlärningTillämpningar av AI

Mycket av framgången inom fältet artificiell intelligens (AI) under de senaste 10-15 åren kommer från framsteg inom AI-delområdet maskininlärning. I maskininlärning jobbar vi med algoritmer och metoder som lär sig att utföra uppgifter genom att använda data. Uppgifterna kan vara alltifrån att upptäcka en orimlig temperaturökning i en sensor, bedrägerier eller spam-epost, till att förutspå sjukdom eller åt vilket håll ratten ska vridas i en självkörande bil. Datan kan vara alltifrån formulär, opinionsundersökningar och mätningar till bilder, text eller ljud.

 • Kursen hålls på svenska, uppdelad på 4 dagar: 29 oktober, 12 november, 26 november och 10 december.

Kursen ger en introduktion till några av de vanligaste och mest välanvända verktyg och metoder i maskininlärning, visar på användbarheten i sådana metoder för att lösa praktiska problem samt ger de verktyg som behövs för att använda och utveckla maskininlärningsbaserade lösningar på dina egna dataproblem.

Kursen går igenom många av de vanligaste maskininlärningsmetoderna, tillhörande teori och algoritmer, och tar upp allt från klassiska regressions- och klassificeringsmetoder till den senaste utvecklingen inom djup maskininlärning (eng. deep learning). De tre viktigaste förväntade studieresultaten för de som går kursen är:

 • Beskriva och förklara en del av de mest centrala begreppen och metoderna inom maskininlärning, t.ex. regression, klassificering, klustring, dimensionsreduktion, ej
 • väntevärdesriktig/varians, över- och underanpassning, osv.
 • Kategorisera maskininlärningsmetoder baserat på behoven hos en given uppgift, kunna välja en lämplig maskininlärningsmetod för uppgiften och att på bästa sätt utvärdera maskininlärningsmetoden.
 • Tillämpa dina kunskaper genom att använda de senaste maskininlärningsbiblioteken på riktiga data.

Kursen motsvarar 3 ECTS-poäng och består av sju föreläsningar och praktiska övningar. Kursen är uppdelad över tre dagar med föreläsningar och övningar, samt en fjärde dag med en slutföreläsning och presentationer av hemuppgifterna. Kursen är utvecklad vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, och är en del av AI Competence for Sweden. Ett bevis på deltagande kommer att delas ut, men det är inte möjligt att få formella poäng i denna upplaga av kursen. Notera att det är obligatoriskt att delta och att lämna in hemuppgiften fär att få deltagarbeviset.

 • Tid: 09.00-15.00
 • Plats: På campus, plats kommer att meddelas och länk skickas vid anmälan.
 • Anmälan: Senast 15 oktober. Registrera dig här, eller kontakta Tommy Löfstedt.

Se samtliga Umeå universitets AI-kurser och läs mer information här.

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Jönköping

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Artificiell intelligens spelar alltmer en integrerad roll i våra dagliga aktiviteter. Dessutom används AI -baserade lösningar mer och mer inom områden som straffrätt, sjukvård och utbildning, och därför är deras inverkan hög. Den dominerande roll som AI -modeller spelar på dessa domäner har lett till en växande oro för potentiell snedvridning och ett krav på modellöppenhet och tolkbarhet.

Varför gjorde systemet denna förutsägelse? Litar jag på det? Vad skulle hända om jag ändrar någon parameter?

Som en konsekvens har AI -forskare och praktiker fokuserat sin uppmärksamhet på förklarlig AI (Explainable AI) för att hjälpa dem att bättre lita på och förstå AI -modeller.

I denna kurs presenterar vi en introduktion till förklarlig artificiell intelligens (XAI). Vi beskriver de utmaningar som är förknippade med användningen av black-box-modeller och hur vi kan övervinna sådana utmaningar med tolkningsbara och förklarbara metoder. Dessutom studerar vi andra aspekter relaterade till interaktion med AI-baserade system, till exempel förtroende, acceptans, utvärdering och frågor om rättvisa, ansvar och transparens.

Kursen ges på engelska och riktar sig till yrkesverksamma inom industrin.

Close Läs mer hos Högskolan i Jönköping

Umeå

DatavetenskapSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Artificiell intelligens (AI), inbäddade i system eller robotar finns inom allt fler områden. Det kan medföra en enorm potential för att göra våra liv enklare och hjälpa oss att lösa några av världens största utmaningar. Samtidigt finns det en oro över hur detta kommer att påverka människor och samhälle.

Kursen är ett tvärvetenskapligt diskussionsforum om AI och dess effekter på mänskligt beteeende och relaterade etiska, juridiska, sociala, ekonomiska och kulturella frågor. Deltar du i kursen kommer du även att tilldelas uppgifter som ska utföras och redovisas.

 • Kursen hålls på engelska
 • Kursen består av sex föreläsningar och fyra grupparbeten fördelade på två dagar, den 15 och 22 oktober, kombinerat med hemuppgifter.
 • Hemuppgifter presenteras den 12 november. Kurs- och hemuppgifterna kommer att följas upp vid ett senare tillfälle i samband med en öppen workshop om AI-utbildning och forskning.

Kursen ger en bättre förståelse för digital innovation och ansvarsfull AI inom industri och offentliga organisationer. Förutom att ge en introduktion till AI behandlas ansvarsfull AI, samverkande AI (där människa och robot samarbetar), social AI, förklarbarhet samt AI och design.

Utbildningen är utvecklad vid institutionen för datavetenskap som en del av AI Competence for Sweden. Ett intyg om närvaro kommer att ges, men inga formella högskolepoäng kommer att ges.

Se samtliga Umeå universitets AI-kurser och läs mer information här.

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Umeå

DatavetenskapMaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Kursen är utformad för yrkesverksamma inom industrin och offentliga organisationer med kunskap inom teknik och systemutveckling. Du får ta del av olika väletablerade AI-metoder och verktyg och se de potentiella möjligheter som finns inom ny AI-baserad teknik.

 • Kursen hålls på engelska, uppdelad på 4 dagar: den 1, 5 och 29 oktober samt den 12 november

Kursens huvudtema är teorier och algoritmer. Den ger en bredd från klassisk AI till framväxande maskininlärningsalgoritmer. Du lär dig också mer om AI-baserad teknik och vilka sociala konsekvenser som finns, samt vad som krävs för att utveckla ansvarsfulla AI-lösningar.

 • Att beskriva koncept, metoder och teorier vad gäller automatik, resonemang, beslutsfattande, planering och sökning, maskininlärning och system med flera agenter.
 • Att designa och utvärdera intelligenta programvaruagenter
 • Att diskutera samhällseffekterna av framväxande AI-baserad teknik.

Kursen motsvarar 3 högskolepoäng och består av åtta föreläsningar inklusive övningar fördelade på tre dagar. Dessa är kombinerade med hemuppgifter samt en fjärde utbildningsdag för att presentera uppgifterna.

Kursen är utvecklad av Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet som en del av AI Competence for Sweden i dialog med Örebro universitet och dess SMARTER-program för industri. Du får ett intyg på att du deltagit i utbildningen. Kursen ger dock inga högskolepoäng. Observera att närvaron under de tre dagarna samt inlämning av hemuppgifter är obligatoriskt för att få certifikat.

 

Se samtliga Umeå universitets AI-kurser och läs mer information här.

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Artificial Intelligence (AI) encompasses the area of how computers can perform tasks traditionally considered to require human intelligence. The topic of using AI is discussed often in modern companies, e.g. should our company use AI? When should we use AI? What is the business case for our company using AI?

The course gives an introduction and practical demonstrations to the subject and has two main purposes. The first purpose is to provide knowledge and understanding of the key concepts within AI, their historical development, and the ethical issues that may arise with respect to AI. The second purpose is to provide decision makers with the knowledge and tools to reason about the feasibility of using AI in their companies – when and how to use it, as well as which benefits and costs AI brings.

During the course the participants learn how to set-up the infrastructure, train an example classifier and how to reason about the costs and benefits of using AI. Through practical exercises participants gain an understanding of how AI can be applied. Following the first half-day, participants work on their own with their case. In a second half-day session of the course, they present cases for discussion and feedback.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Online , kurs

Datorseende

Mixed reality, eller blandad verklighet som det också kallas, föddes i det ögonblick som människan började använda sin fantasi. Påhittade ting, karaktärer, berättelser och hela världar spreds genom konst och litteratur. Över tid har människans framsteg banat väg för nya kreativa former – och att låta sig omges av en virtuell verklighet är en av dem.

Att kunna blanda den riktiga världen med en virtuell verklighet har alltid varit lockande, men det är inte förrän helt nyligen som det blivit möjligt tack vare den tekniska utvecklingen. Spel som Pokemon Go har skapat ett intresse för mixed reality, inte bara inom underhållnings- och nöjesbranschen, utan även inom olika tillämpningsområden i industrin.

Den här kursen tittar närmare på mänsklig interaktion med mixed reality som fenomen. Vi studerar olika aspekter av hur vi upplever mixed reality, utifrån faktorer som påverkar inlevelse och hur pass verklighetstrogen miljöerna är. Vi diskuterar hur människor agerar när de omsluts av en virtuell verklighet eller använder tekniken för att med hjälp av fjärrstyrning utföra vissa arbetsuppgifter . Vi tittar också på vilka metoder som kan användas för att skapa effektiva interaktionsscenarion och för att mäta kvaliteten på interaktionen med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa verktyg.

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Online

DatorseendeIntelligenta agenter och multiagentsystemMaskininlärningRobotikTillämpningar av AI

This course will teach you the fundamental mathematical model for many real-world problems with autonomous systems. Key topics include Markov decision process, reinforcement learning and event-based methods as well as the modelling and solving of decision-making for autonomous systems.

This course is aimed at learners with a bachelor’s degree or engineers in the automotive industry who need to develop their knowledge in decision-making models for autonomous systems.

Enhance your decision-making skills in automotive engineering by learning from Chalmers, one of the top engineering schools that distinguished through its close collaboration with industry.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Eftersom AI-system blir allt vanligare och kraftfullare blir de beslut som dessa system fattar också viktigare för samhället som helhet. Systemen kan få omfattande och bestående konsekvenser för oss alla, vare sig det är system som rekommenderar innehåll eller produkter på internet, hjälper domare eller läkare att fatta beslut, eller bestämmer distributionen av bostadslån eller kameraövervakning. Därför är det oerhört viktigt att de som ansvarar för att utforma dessa system har etik och ansvarstagande i åtanke i sitt arbete.

Kursen behandlar teoretiska och praktiska aspekter av normativ etik och dessas relevans för AI-system, diskuterar hur AI-system kan vara partiska, och hur vi kan göra för att förebygga och korrigera eventuell bias. Genom konkreta exempel, fallstudier och ett projekt syftar kursen till att skapa medvetenhet om problemet med etik inom AI och ge studenterna praktisk erfarenhet av att inlemma etik och ansvarstagande i sitt arbete med att utveckla AI-system.

Kursen genomförs on-line och har tre obligatoriska Zoom-träffar.

Close Läs mer hos

Online

DatavetenskapInformationsvetenskapTillämpningar av AI

Analys av så kallad Big Data är en integrerad del av informationsdrivna branscher för modellering, simulering och strategisk hantering som stöd till digitalisering genom att använda värdefull information från data. Kursen ingår i kurspaketet RELIFE (hh.se/relife) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

 

Om kursen (på engelska)
About the course Applied Data Mining and Data Science:

Big data analysis is an integral part of the information-driven industries for modeling, simulation, and strategic management, which supports digitalization by deriving valuable information from data. The course goal of ”Applied Data Mining and Data Science” is to teach how knowledge can be discovered in complicated contexts through data mining techniques. The course is split into two modules of 2.5 credits:

 

 • Introduction, data preprocessing and data visualization (6 x 45 minutes, 3 lectures which includes 2 lab sessions)
 • Supervised and Unsupervised learning (6 x 45 minutes, 3 lectures which includes a lab at the end of each session)

Guest lecturers will be included from Volvo to ensure industry relevance. The course material overlaps somewhat with the course Supervised Machine Learning. Lectures will be delivered weekly using Zoom, along with hands-on lab assignments. The course instructors teach a similar course in our master programmes. This course is for professionals. Participants need a basic knowledge of Python programming. The course is held online in English.

Close Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Halmstad

DatavetenskapInformationsvetenskapMaskininlärningTillämpningar av AI

Deep neural networks är den metod som vanligtvis används vid till exempel bildanalys i självkörande fordon och robotik. Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma med lite erfarenhet inom området, till exempel en grundläggande kurs i Machine Learning, som vill lära sig mer om Deep Learning. Kursen ingår i kurspaketet RELIFE (hh.se/relife) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

 

Om kursen (på engelska)
About the course Applied Deep Learning with Tensorflow.

Deep neural networks have taken over as the preferred method in various fields, such as image analysis in autonomous driving and robotics. This course gives professionals with some experience in the area, for example those who have taken a basic Machine Learning course, an opportunity to learn or sharpen their theoretical and practical skills on deep learning methods while working remotely from home.

 

The course ”Applied Deep Learning with Tensorflow” is split into two modules of 2.5 credits each:

 • Theory (8 x 45 min)
 • Practice (8 x 45 min)

The theoretical content covers basic principles of multi-layer perceptrons, spatio-temporal feature extraction with CNNs and RNNs, classification and regression of big data, and producing novel data samples using generative models. The practical sessions cover the basics of programming with tensorflow, image classification, and semantic segmentation using CNNs, future image frame prediction with RNNs and image generation with GANs.

 

Participants will be encouraged to bring their own data to solve problems they face in their own work. Students without related experience should first take the course Supervised Machine Learning. The course instructors have experience teaching a similar course in our master programme. Guest lecturers will be invited from the company Zenuity to ensure industry relevance. Halmstad University has several high performance computers dedicated to students to apply their deep learning experiments.

 

This course is for professionals with some experience in the area, for example those who have taken a basic Machine Learning course. The course is held online in English.

Close Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Luleå

DatavetenskapInformationsvetenskapMaskininlärning

Kursen ger kunskap om hantering av datavetenskapliga problem. Kursen fokuserar på maskininlärningstekniker, klassificering med hjälp av beslutsträd och logistisk regression, Expectation Maximization, Support Vector Machines, Markovnätverk och Bayesnätverk.

Close Läs mer hos Luleå tekniska universitet

Halmstad

DatavetenskapInformationsvetenskapSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Kursen ger en allmän kunskap på hög nivå om AI, maskininlärning och datavetenskap till chefer och ledare. Kursen ingår i kurspaketet DIGIBUS (hh.se/digibus) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

 

Om kursen (på svenska)
The course AI for executives (AI för chefer) is designed to provide general high-level knowledge in a motivational format on AI, Machine Learning, and Data Science to executives and top-level managers. The participants will learn how AI can be a game-changer for them in this crisis. They will also learn the primary steps to move forward from a traditional company to an AI-based company.

 

In this course the content of a more technical course in AI is reformulated into a slightly less technical vocabulary and closely coupled to business applications and examples. The course is developed for professionals, it is held online and in English.

Close Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Online

DatorseendeIntelligenta agenter och multiagentsystemMaskininlärningMatematik och statistik

In this course, we will introduce you to the fundamentals of sensor fusion for automotive systems. Key concepts involve Bayesian statistics and how to recursively estimate parameters of interest using a range of different sensors.
The course is designed for students who seek to gain a solid understanding of Bayesian statistics and how to use it to fuse information from different sensors. We emphasize object positioning problems, but the studied techniques are applicable much more generally. The course contains a series of videos, quizzes and hand-on assignments where you get to implement many of the key techniques and build your own sensor fusion toolbox.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Online

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Digitaliseringen av vissa samhällssektorer och processer går i en rasande fart. Under det senaste året har digitala verktyg möjliggjort virtuella möten och distansundervisning av en volym som få trodde var möjlig. Digitalisering av andra områden tycks vara svårare och kräva djupare vetenskaplig förståelse.

 • När finns det självkörande bilar som klarar att köra i tät stadstrafik?
 • Vilken information behöver dessa bilar utbyta med mänskliga förare?
 • Och hur kommer förarbeteenden att förändras när det är en AI som kör vissa bilar?

I den här föreläsningen diskuteras några grundläggande teknikvetenskapliga frågor kring automatisering och det resoneras kring hur vissa beslutsprocesser är enkla att digitalisera medan andra är fundamentalt svåra.

Välkommen till öppen föreläsning där Karl Henrik Johansson, professor i samarbetande reglersystem på KTH, berättar om sin forskning.
Karl Henrik är även föreståndare för Digital Futures, KTH:s stora satsning på digitala lösningar för samhällsutmaningar tillsammans med Stockholms universitet och RISE.

 • När: 27 april kl.17:00-17:45
 • Var: Via Zoom-länk

Close Läs mer hos Kungliga Tekniska Högskolan

Halmstad

DatavetenskapInformationsvetenskapMaskininlärningTillämpningar av AI

Kursen ger en introduktion till Machine Learning (ML) och riktar sig till personer med en ingenjörsexamen (eller motsvarande) som inte har haft grundläggande ML och AI i sin grundutbildning. Kursen ingår Högskolan i Halmstads kurspaketet RELIFE (hh.se/relife) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

 

Mer om kursen (på engelska)
The course Supervised Machine Learning (Lärarledd Machine Learning) provides a broad introduction to Machine Learning (ML). Students will learn about standard supervised ML techniques for regression and classification as well as best practices in ML, and gain practice implementing ML algorithms in Python. The course ”Supervised Machine Learning” is broken down into three modules of 2.5 credits each:

1. Introduction to regression and classification (8 x 45 min)
2. Overfitting and generalization (8 x 45 min)
3. Neural networks (10 x 45 min)

Each of the lectures delivered through Zoom is followed by practical lab assignments in Python, provided as a Jupyter notebook, which allows the participants to dig into the concepts presented in the lecture and put them to practice. Exams consist of the practical lab assignments, as well as a test that will be conducted online on Blackboard at the end of each module. The course instructors teach a similar course in our master’s programmes.

Close Läs mer hos Högskolan i Halmstad

, kurs

Planering och schemaläggningRobotik

Det som är lovande med intelligenta robotsystem är att de kan utföra fler uppgifter och mer effektivt än en enda industriell robotlösning. Intelligenta robotar agerar kompetent eftersom de kan planera, ordna och genomföra de åtgärder som är lämpliga i det sammanhang där de befinner sig. För att uppnå denna kapacitet använder intelligenta robotar sökmetoder från artificiell intelligens. Dessa är generella algoritmer för att lösa kombinatoriska problem, dvs de utgör en robots ”förmåga att resonera”. Denna kurs introducerar de viktigaste typerna av AI-sökmetoder, samt deras användningar- inom tre industriellt relevanta tillämpningsområden, nämligen resursplanering, rörelseplanering och samordning av flera robotar.

Kursen har tre obligatoriska träffar via Zoom.

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

 

Close Läs mer hos Örebro Universitet

InformationsvetenskapMatematik och statistikTillämpningar av AI

Statistik är vetenskapen om att fatta beslut och dra slutsatser i situationer där osäkerhet förekommer. Vi vill ofta kunna fatta beslut om en ny produkt eller dra slutsatser från observerade fenomen, men det är oftast inte möjligt att inhämta observationer från en hel population som underlag för en definitiv slutsats om populationens egenskaper. Istället görs ofta ett experiment eller en passiv observation på en delmängd av populationen, utifrån vilken vi sedan extrapolerar och fattar beslut om icke-observerade prover.

I kursen får studenten göra kännedom med grunderna inom experimentutformning och statistiska inferensmodeller för dataanalys. Kursen ger praktisk erfarenhet i att utforma ett experiment, inhämta data och dra slutsatser.

 

Kursen ges on-line med tre obligatoriska Zoom-träffar.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

DatorseendePlanering och schemaläggningRobotik

Probabilistiska metoder kan användas för att få mobila robotar att navigera säkert i delade miljöer med hjälp av billiga sensorer ombord utan dyr extern infrastruktur. I den här kursen får du en inledning till hur probabilistiska metoder kan användas för automatisk kartläggning och korrekt självpositionering.

Kursen genomförs on-line med tre obligatoriska Zoom-träffar.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Norrköping

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Kursen ”AI och etik – i teori och praktik” är högaktuell då frågor om AI både väcker stora förhoppningar men också flera etiska spörsmål. I denna kurs fördjupar vi oss teoretiskt i frågor om AI och berör bl a det som har att göra med ansvar och bias. I kursen jobbar vi även praktiskt på så sätt att de dilemman och problem som finns i era verksamheter analyseras och diskuteras med hjälp av teori. Målet med kursen är att ge användbara verktyg för att hantera etiska avvägningar i design och införande av AI.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge handgriplig etisk kunskap som kan användas som grund för den samhälleliga debatten om AI i egna utvecklingsprojekt. Samtliga föreläsningar varvas med övningar där deltagarna får vara aktiva och diskutera hur problemområden bör hanteras med fokus på den egna verksamheten.

Kursen fokuserar på följande:

 • AI och ansvar
 • Bias
 • Delaktighet
 • Partiskhet
 • Inflytande

Kursen examineras genom ett reflektionspaper där kursdeltagaren argumenterar för lösningar på aktuella problemområdena. Kursen ger 3 hp.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som arbetar med utveckling eller införande av AI-system. Den är också lämplig för beslutsfattare som har att ta ställning till införande av sådana system. Kursen har begränsat antal platser.

Praktisk information

Kursen arrangeras under tre heldagar.

Nästa kurstillfälle

Preliminära kursdatum 29 januari, 12 februari och 5 mars 2021.

Preliminär lokal Elite Grand Hotel i Norrköping.

Investering 9 800 kronor per deltagare. I kurskostnaden ingår fika och mat.

Close Läs mer hos Linköpings Universitet

Örebro , kurs

DatavetenskapMaskininlärningTillämpningar av AI

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik och autonoma system
Denna kurs ger en omfattande introduktion till olika traditionella och innovativa modeller, algoritmer och ansatser inom artificiell intelligens, mer än bara maskininlärning. Grundläggande idéer – till exempel för sökning, optimering, planering, resonemang, osäkerhet och även maskininlärning introduceras i videoföreläsningar tillsammans med konceptuella exempel som ska lösas av studenterna. Detta är en distanskurs med tre obligatoriska fysiska halvdagsträffar på Örebro universitet inklusive två seminarier. Under det första seminariet kommer studenterna att presentera ett arbete / uppsats vald från en aktuell litteraturlista sammanställd av lärarna. Lämpliga AI-lösningar för de problem som intresserar studenterna står i fokus vid det andra seminariet.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Luleå

Maskininlärning

Kursens innehåll specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället. Fördjupningskurserna ges ofta i anslutning till forskningsprojekt på någon avdelning vid Institutionen för system- och rymdteknik.

Close Läs mer hos Luleå tekniska universitet

Luleå

InformationsvetenskapKunskapsrepresentation och resonerandeMaskininlärningTillämpningar av AI

Kursen täcker grundläggande kunskap om modern artificiell intelligens. De moment som ingår i kursen är: grundläggande metodologi, inlärningsmetoder av begrepp, beslutsträd, och sannolikhetsfördelningar, neuronnät, evolutionära metoder, exempelbaserad inlärning, och metoder för evaluering av inlärningsresultat.

Close Läs mer hos Luleå tekniska universitet

Online , kurs

DatavetenskapInformationsvetenskapMaskininlärningTillämpningar av AI

This course presents a process for developing AI-based systems in a structured way. You will learn about the phases of AI projects that employ machine learning (ML). In particular, we discuss methods and techniques for AI engineering, i.e. implementing continuous training and continuous delivery of ML-based systems.

The lectures explain the life cycle of ML systems, including methods for ML model development, testing, deployment and monitoring. In-class computer demonstrations will provide practical examples of ML model training and deployment. The exercises do not require pre-existing knowledge of machine learning but assume that you have a technical and programming background.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Umeå

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Under denna kurs introduceras och problematiseras centrala företeelser och begrepp som är
förbundna med artificiell intelligens (AI). Kursen behandlar en vid syn på AI både som teknik och
som en del i utformning av samhälleliga verksamheter och processer. Kursen fokuserar AI i
historisk, nutida och framtida kontext. Särskilt fokus läggs vid demokratiska och etiska problem
inom AI-området.

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Umeå

Behandling av naturliga språkDatavetenskapDatorseendeInformationsvetenskapIntelligenta agenter och multiagentsystemKunskapsrepresentation och resonerandeMaskininlärningMatematik och statistikPlanering och schemaläggningRobotik

Kursen ger fördjupade teoretiska och metodiska kunskaper och färdigheter i klassisk AI (artificiell intelligens) tillsammans med tillämpningskunskaper i robotik. Följande ämnen behandlas: Heuristik för sökning. Spelteori, sökning för spel, omvänd spelteori. Tillämpad predikatlogik. Klassisk planering: heuristik. Kunskapsrepresentation. Sannolikhetsteori: axiom, villkorlig sannolikhet, Bayes regel. Bayesiska nätverk. Probabilistiskt resonerande över tid, Hidden Markov Models. Beslutsträd och lärande. Robotik: hybridarkitekturer, rörelseplanering, topologisk ruttplanering, lokalisering och kartgenerering.

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Online

Behandling av naturliga språkDatavetenskapDatorseendeInformationsvetenskapIntelligenta agenter och multiagentsystemKunskapsrepresentation och resonerandeMaskininlärningPlanering och schemaläggning

I denna kurs behandlas designmetoder och olika algoritmer för och varianter av Deep Learning inom klassifiering, prediktion, interaktion och modellering med användning av olika typer av data; ljud, bild, video, text, sekvenser. Begrepp såsom Överträning, Dropouts och Gradienter gås igenom.   Installation och användning av hård- och mjukvaror för experimenterande med topologier såsom CNN, RNN, LSTM, DQN och tillhörande parametrar samt inspektion av resultatet utgör en väsentlig del av kursen. Kursen går även kortfattat igenom Dataanalys, Maskininlärning, Tensorer, Datorseende, Transfer Learning,  Grunder i Robotik, Reinforcement Learning och metoder med kombinationen Deep Reinforcement Learning. Numeriska implementationer studeras översiktligt. Det är en tidsmässig fördel att ha tillgång till lämpliga beräknings(grafik)kort alternativt ha/få tillgång till motsvarande molntjänst. Man kan köra Windows, OS X eller Linux.

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Luleå

DatorseendeIntelligenta agenter och multiagentsystemRobotik

Studenterna skall efter kursen ska kunna förstå, designa och programmera grundläggande funktioner för beröringsfri mätning och reglering av robotar.

Close Läs mer hos Luleå tekniska universitet

Göteborg , kurs

MaskininlärningTillämpningar av AI

I den här kursen lär du dig hur du använder maskininlärning för att lösa problem inom kemiteknik.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Göteborg , kurs

DatavetenskapMaskininlärningTillämpningar av AI

This course introduces Machine Learning (ML) and its applications in manufacturing. We use real-world case studies to explain how ML works and can be applied in different manufacturing-related problems.
In addition to the technical focus of applying ML in manufacturing, the course provides knowledge on prerequisites for generating business value from data-driven decision-making. We illustrate the importance of data pre-processing and structured work procedures in ML projects to secure data quality and successful analyses. The crucial link between data-driven decision-making, competence, and internal/external integration will be highlighted.
The exercises are prepared in a way to minimize programming and allow you more time to focus on interpreting the quality of the results.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Örebro , kurs

DatavetenskapMaskininlärningTillämpningar av AI

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik och autonoma system
Denna kurs ger en omfattande introduktion till olika traditionella och innovativa modeller, algoritmer och ansatser inom artificiell intelligens, mer än bara maskininlärning. Grundläggande idéer – till exempel för sökning, optimering, planering, resonemang, osäkerhet och även maskininlärning introduceras i videoföreläsningar tillsammans med konceptuella exempel som ska lösas av studenterna. Detta är en distanskurs med tre obligatoriska fysiska halvdagsträffar på Örebro universitet inklusive två seminarier. Under det första seminariet kommer studenterna att presentera ett arbete / uppsats vald från en aktuell litteraturlista sammanställd av lärarna. Lämpliga AI-lösningar för de problem som intresserar studenterna står i fokus vid det andra seminariet.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Stockholm

Behandling av naturliga språk

Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt fält som omfattar all utveckling av datorprogram för att analysera och generera mänskligt språk, till exempel svenska eller engelska, och även modellering och simulering av mänskligt språkligt beteende med hjälp av datorer. Kursen behandlar språkteknologins möjligheter och begränsningar med fokus på de språkteknologiska verktyg som ligger nära forskningen och är relevanta för framtida arbete med till exempel design och implementation av informationssystem eller kravställning vid upphandling.

Close Läs mer hos Stockholms universitet

Göteborg

Behandling av naturliga språkDatavetenskap

Master in Language Technology (One year or Two years) is for students who want to make computers use and understand human language.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Göteborg

Datavetenskap

Software engineers and software managers will have a key role in all aspects of society, from using AI to provide customer service and even financial advice, to developing self-driving cars, to creating apps in the health and biotech sphere. We are among the largest software engineering groups in the world, and our researchers have worldwide impact. Our programme gives you the opportunity to complete collaborative projects, work with partners in industry, and participate in hackathons, gaining the skills necessary to improve the world with software.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Göteborg

DatavetenskapMatematik och statistik

Data Science is concerned with extracting meaning from large volumes of data. It is a field that has grown rapidly in recent years as a result of the increasing availability of large data sets, and the opportunities and challenges that these present. Central topics within Data Science include data mining, machine learning, databases, and the application of data science methods in natural sciences, life sciences, business, humanities and social sciences, as well as in industry and society.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Göteborg , program

Tillämpningar av AI

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där du studerar hur människor, andra biologiska varelser och smarta maskiner bearbetar och använder information. På Göteborgs universitet får du en bred utbildning i ämnet grundad i områden som filosofi, psykologi, språk och kommunikation, neurovetenskap samt datavetenskap och informationsteknologi (IT). Du lär dig hur människor bearbetar och kommunicerar information likväl som hur samspelet mellan människor och IT fungerar.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Online

DatavetenskapDatorseendeMaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Umeå , program

Kunskapsrepresentation och resonerandeMaskininlärningPlanering och schemaläggningRobotikSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Masterprogrammet i artificiell intelligens, AI, vid Umeå universitet ger en bred kunskapsbas i AI och fördjupade kunskaper i utvalda profilområden, bland annat teoretiska grunder i AI, interaktion mellan människa och AI, intelligent robotik, maskininlärning eller data science.

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Umeå

Behandling av naturliga språkDatavetenskapDatorseendeInformationsvetenskapIntelligenta agenter och multiagentsystemKunskapsrepresentation och resonerandeMaskininlärningPlanering och schemaläggningRobotik

Kursen ger en grundläggande introduktion till såväl klassisk AI (artificiell intelligens) som icke-klassisk AI. Den tar upp fundamentala förutsättningar, problem och utmaningar för AI även ur filosofiskt perspektiv.

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Online

Maskininlärning

Kursen avser att ge kunskap och färdigheter i moderna tekniker och verktyg för maskininlärning, för att skapa en förståelse för dess användningsområden, styrkor och svagheter. För att sedan tillämpa dessa färdigheter i ett verkligt tillämpningsområde. Kursen går helt på distans och är anpassad för yrkesverksamma.

Close Läs mer hos Mittuniversitetet

Online

Samhället och AI

Artificial intelligence (AI) can be used to help improve the health of people and ecosystems, reduce urban pollution, spot oil spills at sea and desertification of land, as well as to enhance education systems. However, AI can also increase the gap between the rich and the poor, and the bias of the algorithms may enhance existing injustices towards minorities. Welcome to learn more about Artificial Intelligence and the SDGs at this event organized by KTH Royal Institute of Technology, AI Sustainability Center and MIT.

Close Läs mer hos Kungliga Tekniska Högskolan

Online

DatorseendeMaskininlärningMatematik och statistikTillämpningar av AI

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Halmstad

DatavetenskapInformationsvetenskapTillämpningar av AI

Cybersäkerhet blir allt viktigare för företag och organisationer, särskilt med tanke på den ökade mängden distansarbete som kan innebära säkerhetsproblem kopplat till integritet, tillgänglighet och sekretess. Kursen ingår i Högskolan i Halmstads kurspaket RELIFE (hh.se/relife) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

 

Om kursen (in English)
About the course Cybersecurity Issues of Distributed Work Places:

Cybersecurity is a critical topic, especially since distributed and remote operations have raised many security concerns about maintaining the integrity, availability, and confidentiality of enterprises’ assets.?

The course ”Cybersecurity Issues of Distributed Work Places” aims to improve user awareness of security issues pertaining to data, communications, and hardware platforms. In particular to the coronavirus, this course will consider the potential threats that employees can face due to being directed to work from home. The course is broken down into three modules of 2.5 credits each:

 

 • Introduction to Cybersecurity (8 x 45 min)
 • Cyber-attacks (8 x 45 min)
 • Introduction to hardware security (10 x 45 minutes)

 

The course instructors are experts in the fields of hardware and cybersecurity. Guest lecturers will be included from the companies HMS Industrial Networks and AppGate Inc to ensure industry relevance. This course is for professionals and requires a basic computer systems background included in an engineering undergraduate degree. The course is held online in English.

Close Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

Autonomous systems can make their own decisions but cannot take responsibility and thus not be accountable for their decisions. It is however also crucial to discuss the question of responsibility in a more forward-looking sense. It is also critical to reflect on how our decisions today lead the development in a certain direction that may be difficult to change later. In this project we study the question of who should do what, and when, to make sure that things do not go wrong (forward-looking responsibility), and consider how different distributions of forward-looking responsibility today between law-makers, industry, developers, consumers etc.) will affect the long-term development of AI concern democracy, AI development, and AI safety.

Speakers:  Maria Hedlund, Department of Political Science, Lund University and Erik Persson, Practical Philosophy, Lund University

Please register at: http://ai.lu.se/events/registration-2020-06-17 in order to get a link for online participation via the Zoom platform.

 

The Corona crisis prevents physical meetings and discussions, but in order to continue dialogue and joint learning, we now offer a series of online lunch seminars. Together we watch one or more presentations from previous AI Lund events for 20-30 minutes. Then an expert, often the original speaker, are there to answer questions for 10-15 minutes. You can also ask questions in the text chat during the video. The presentations can be in Swedish or English, and you can ask questions in both languages. On June 17 we watch the presentation that Maria Hedlund and Erik Persson gave at the AI Lund Fika-to-fika-workshop: AI, Social Science and Research in EU 16 october 2020

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

The question of how technology changes the labor market has been studied often in the context of manufacturing vs creative job. An interesting thought experiment is to discuss whether more advanced AI algorithms introduced in the public sector can make politicians superfluous. This presentation will discuss the question both theoretically and anchored in empirical examples.

Speaker: Anamaria Dutceac Segesten, Senior lecturer at Centre for European Studies, Lund University

Please register at: http://ai.lu.se/events/registration-2020-06-10 in order to get a link for online participation via the Zoom platform.

 

The Corona crisis prevents physical meetings and discussions, but in order to continue dialogue and joint learning, we now offer a series of online lunch seminars. Together we watch one or more presentations from previous AI Lund events for 20-30 minutes. Then an expert, often the original speaker, are there to answer questions for 10-15 minutes. You can also ask questions in the text chat during the video. The presentations can be in Swedish or English, and you can ask questions in both languages. On June 10 we watch the presentation that senior lecturer Anamaria Dutceac Segesten gave during the Lund University annual future week 14 October 2019.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Jonas Ledendal presenterar resultat från två forsknings- och innovationsprojekt om datahantering och AI. Mer om Sjyst Data!

Talare och expert:  Jonas Ledendal Juridisk doktor och rättsvetenskaplig forskare vid Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet

Vänligen anmäl dig på: http://ai.lu.se/events/registration-2020-05-27 så får du en anslutningslänk till seminariet i plattformen Zoom

 

Coronakrisen förhindrar de fysiska mötena och diskussioner som hittills varit en central del av AI Lunds utåtriktade verksamhet. Men för att fortsätta dialogen och det gemensamam lärandet arrangerar vi nu en serie nätbaserade lunchseminarier. Inledningsvis tittar vi på en eller flera presentationer från tidigare AI Lund-evenemang under totalt en halvtimme. Efter det har vi med en expert, ofta presentatören själv, där för att svara på frågor i 10-15 minuter. Du kan också ställa frågor i text-chatten. Presentationerna kan vara på svenska eller engelska, men du kan ställa frågor på båda språken. Den 27 maj titta vi tillsammans på presentationen som Jonas Ledendal höll den 29 januari, 2020 at AI Lund’s fika-till-fika workshop om AI i offentlig sektor. Titel: Sjyst data i offentlig sektor – rättsliga nyckelområden

 

 

 

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Göteborg

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

The course consists of a learning build-up session and two half-day workshops with on-line lectures in between. The lecturer will guide you how to develop ethical policies for AI. By the end of the course you will have developed an ethical policy in connection to your work.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Online

MaskininlärningMatematik och statistik

Humans as well as other animals are curious beings that develop cognitive skills on their own without the need for external goals or supervision. Inspired by this, how can we encourage AIs to learn and solve tasks by themselves? This talk presents the fascinating area of intrinsic reward in the context of reinforcement learning by showcasing recent articles and result.

Please register at: http://ai.lu.se/events/registration-2020-05-20 in order to get a link for online participation via the Zoom platform.

Speaker: Erik Gärtner, WASP PhD student at the Centre for Mathematical Sciences, Lund University

 

The Corona crisis prevents physical meetings and discussions, but in order to continue dialogue and joint learning, we now try a series of online lunch seminars. Together we watch one or more presentations from previous AI Lund events for 20-30 minutes. Then an expert, often the original speaker, is there to answer questions for 10-15 minutes. You can also ask questions in the text chat during the video. The presentations can be in Swedish or English, and you can ask questions in both languages.On May 20, we watch the presentation that WASP PhD Student Erik Gärtner gave on September 30, 2019 at AI Lund’s fika-till-fika workshop on AI & ML Technologies. Title: Intrinsic Motivation – Curiosity and learning for the sake of learning

 

 

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Online

DatavetenskapInformationsvetenskap

Things such as organizations, persons, or locations are all around us, particularly in the news, forum posts, facebook updates, and tweets. With named things, we can introduce background in news articles, summarize articles, build question-answering systems, and much more.  However, it is challenging to find and link them, as they often may be ambiguous. In this work, we aim to enrich the knowledge graph Wikidata with new relations and things only found in the articles of multilingual Wikipedia. The long term goal is the development of a multilingual system that can answer any natural question and improve how we find new relevant information.

Speaker: Dr Marcus Klang, Department of Computer Science, Lund University

The Corona crisis prevents physical meetings and discussions, but in order to continue dialogue and joint learning, we now offer a series of online lunch seminars. Together we watch one or more presentations from previous AI Lund events for 20-30 minutes. Then an expert, often the original speaker, are there to answer questions for 10-15 minutes. You can also ask questions in the text chat during the video. The presentations can be in Swedish or English, and you can ask questions in both languages. On May 13 we watch the presentation that Dr Marcus Klang gave at the AI Lund fika-to-fika workshop on AI Technologies 30 August 2019. Title: Finding Things in Strings

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Online

Maskininlärning

Machine learning (ML) plays an important role in problem solving. ML models are used in many application scenarios such as prediction, image and speech recognition and medical diagnoses. Since every problem is unique, there is not one model/solution that fits all. It is up
to the user to balance trade-offs and to identify the models that suit the problem at hand.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Göteborg

DatavetenskapInformationsvetenskapMaskininlärningMatematik och statistikTillämpningar av AI

In this course you will discover how computer science, mathematics and statistics can be combined to solve business problems through a hands on introduction to data science and artificial intelligence (AI). The lectures and exercises will guide you through the different areas of such as early AI, basic and advanced computing through to data-driven AI and Machine Learning. After completing the course you will be able to choose and combine these different methods to solve business problems.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Lund , kurs

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

Detta är en studiecirkel som riktar sig till dig som vill förstå AI och ny maskininlärningsteknik i ett större samhälleligt perspektiv. Vi höjer blicken och ser på AI i ett större perspektiv, och vi fördjupar oss också i frågor som kan ge större förståelse för teknikens betydelse.

Vi kommer vid 5 tillfällen ses för att med utgångspunkt i aktuell kulturvetenskaplig forskning skapa kunskap om de utmaningar, möjligheter och potentiella förändringar som står för dörren. Vi kommer att tillsammans försöka förstå inte bara tekniska utan också sociala och organisatoriska utmaningar.

Mer information kommer inom kort. För intresseanmälan vänligen kontakta: susanne.norrman@fsi.lu.se

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Örebro

Robotik

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik och autonoma system

ROS (Robot Operating System) är en uppsättning av mjukvarukomponenter som ofta används i forskning inom autonoma system. Kortfattat så hanterar ROS kommunikation mellan olika plattformar, sensorer och ställdon samt visualisering, simulering och loggning av data. I ROS är det även lätt att dela med sig av egna metoder och algoritmer vilket har gjort att det finns en större mängd forskningsresultat implementerat vilka kan användas direkt. ROS har även börjat användas inom industrin, främst inom R&D. Denna kurs ger dig möjlighet att använda och tillämpa ROS inom ett område du önskar.

Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar på Örebro universitet.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Linköping

Behandling av naturliga språkDatorseendeMaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

I kursen ingår moment inom maskininlärning, språkteknologi, datorseende, AI och tjänster samt etiska aspekter på AI – för att deltagarna ska kunna hjälpa sina organisationer att ta nästa steg vad gäller användning av artificiell intelligens.

Digitaliseringen håller på att transformera hela vårt samhälle. Artificiell intelligens är nästa steg i denna transformation. Den här kursen ger en översikt över AI och hur AI förhåller sig till digitalisering. Du kommer få en bättre överblick över området, insyn i ett antal viktiga tekniker som maskininlärning, datorseende och tolkning av naturligt språk. Kursen tar även upp frågor kring design och interaktion där AI är en del av en tjänst eller produkt samt några av de etiska aspekter som är centrala för hållbar användning av AI.

Kursen är upplagd som tre tvådagarsträffar med föreläsningar och interaktiva seminarier samt en laborationsserie som du gör på egen hand för att fördjupa din förståelse för området. Kursen vänder sig till beslutsfattare och utvecklare utan djupa kunskaper i AI. Kursen förväntas ha deltagare från många olika företag och organisationer vilket är ger dig möjlighet att utvidga ditt nätverk.

Close Läs mer hos Linköpings Universitet

Göteborg

DatavetenskapMaskininlärningMatematik och statistik

Kursen avser att ge en god förståelse för detta tvärvetenskapliga område, med tillräckligt djup för att använda och utvärdera tillgängliga metoder, och för att kunna följa aktuell vetenskaplig litteratur inom området. Under kursens gång kan vi diskutera eventuella problem med maskininlärningsmetoder, till exempel bias i träningsdata och säkerhet för autonoma agenter.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Stockholm

Tillämpningar av AI

Tillämpningar inom artificiell intelligens återfinns på alla nivåer i dagens samhälle. Kursen är en översiktlig introduktion där vi tillsammans undersöker området artificiell intelligens ur ett tillämpat perspektiv, varvid en hel del programmering kan förväntas av kursdeltagarna. Exempel på nyckelord från kursen är, söktekniker, maskininlärning, intelligenta agenter, tekniker för AI i spel, beslutsalgoritmer, och behandling av naturligt språk.

Close Läs mer hos Stockholms universitet

Göteborg , kurs

Tillämpningar av AI

Welcome to apply for a Master Class Series in Artificial Intelligence (AI) and Design. Apply by sending your CV and a motivation letter by March 2nd.

The research centre Business and Design Lab (BDL) organize a master class series investigating the intersection between Artificial Intelligence and Design. It will be organized into four master classes, during evening time the 17, and 24 March and 15 and 28 April at HDK-Valand in Gothenburg.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Örebro

Intelligenta agenter och multiagentsystemMaskininlärningPlanering och schemaläggningTillämpningar av AI

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik och autonoma system

Denna kurs ger en omfattande introduktion till olika traditionella och innovativa modeller, algoritmer och ansatser inom artificiell intelligens, mer än bara maskininlärning. Grundläggande idéer – till exempel för sökning, optimering, planering, resonemang, osäkerhet och även maskininlärning introduceras i videoföreläsningar tillsammans med konceptuella exempel som ska lösas av studenterna. Detta är en distanskurs med tre obligatoriska fysiska halvdagsträffar på Örebro universitet inklusive två seminarier. Under det första seminariet kommer studenterna att presentera ett arbete / uppsats vald från en aktuell litteraturlista sammanställd av lärarna. Lämpliga AI-lösningar för de problem som intresserar studenterna står i fokus vid det andra seminariet.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Lund

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Var befinner sig den offentliga sektorn när det gäller artificiell intelligens? Hur kan vi förstå både utmaningar och möjligheter på både kommunal som nationell nivå? Frågorna är många. På dagen ett år efter workshopen om AI i offentlig sektor – från ax till limpa bjuder vi in experterna med några av svaren.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Göteborg

Datavetenskap

Artificiell intelligens (AI) studerar hur datorer kan utföra uppgifter som traditionellt har ansetts kräva mänsklig intelligens. Kursen ger en introduktion till ämnet och har två huvudsyften.

Det ena syftet är att ge en förståelse för vilka delområden som finns inom AI, deras historiska utveckling, och vilka etiska problemställningar som kan uppkomma inom olika delområden. Detta görs genom att läsa litteratur inom olika AI-områden, att sammanfatta och diskutera litteraturen skriftligt, och att granska uppsatser av andra studenter.

Det andra syftet är att lära ut grundläggande begrepp och algoritmer för heuristisk (informerad) sökning, planering och problemlösning, inklusive deras användningsområden, samt hur de kan användas för att lösa intressanta AI-problem.

 

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Göteborg

DatavetenskapMaskininlärning

Artificiell intelligens (AI) studerar hur datorer kan utföra uppgifter som traditionellt har ansetts kräva mänsklig intelligens. Kursen ger en introduktion till ämnet och har två huvudsyften.

Det ena syftet är att ge en förståelse för vilka delområden som finns inom AI, deras historiska utveckling, och vilka etiska problemställningar som kan uppkomma inom olika delområden. Detta görs genom att läsa litteratur inom olika AI-områden, att sammanfatta och diskutera litteraturen skriftligt, och att granska uppsatser av andra studenter.

Det andra syftet är att lära ut grundläggande begrepp och algoritmer för heuristisk (informerad) sökning, planering och problemlösning, inklusive deras användningsområden, samt hur de kan användas för att lösa intressanta AI-problem.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Göteborg

DatavetenskapMaskininlärning

Kursen ger en introduktion till maskininlärning med hjälp av artificiella neurala nätverk (ANN). Fokus är på praktiska övningar och konkreta exempel för att ge både en översiktlig förståelse för ANN och färdigheter i att använda etablerad mjukvara för dessa (Python, Tensorflow, Keras).

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Göteborg

DatavetenskapMaskininlärning

Kursen ger en inledning till tekniker och teorier inom maskininlärning, med ett fokus på dess praktiska tillämpningar. Under kursens gång kommer ett urval av ämnen att genomgås inom övervakad (supervised) inlärning, exempelvis linjär klassificering och regression, eller olinjära modeller som neurala nätverk, samt inom oövervakad (unsupervised) inlärning, till exempel klustringsmetoder.

De typiska användningsfallen och begränsningarna hos dessa algoritmer kommer att diskuteras, och deras implementation kommer att undersökas med hjälp av programmeringsuppgifter. Metodologiska frågor som rör utvärdering av maskininlärningsbaserade system kommer också att diskuteras, samt några av de etiska frågor som kan dyka upp när man tillämpar den typen av teknologier.

Det kommer att vara ett starkt fokus på de användningsområden i verkligheten där maskininlärning kan tillämpas. Användningen av maskininlärningskomponenter i praktiska tillämpningar kommer att exemplifieras, och realistiska scenarion kommer att studeras i områden som t.ex. e-kommers, business intelligence, textanalys, bildanalys, eller bioinformatik. Vikten av konstruktion och urval av särdrag, samt deras pålitlighet, kommer att diskuteras.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Örebro

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Det här fyra timmar långa seminariet ger en introduktion till artificiell intelligens.

Under den första timmen behandlar vi de grundläggande byggstenarna i AI och förklarar hur de senaste algoritmerna fungerar.

Den andra timmen ägnar vi åt att beskriva vilka förutsättningarna som krävs för att integrera AI på arbetsplatsen. Vi kommer att gå igenom fördelarna och möjliga fallgropar med att använda AI på olika typer av användningsområden.

De två sista timmarna ägnar vi åt dels att förklara relevanta begrepp för beslutsfattare som vill anamma och använda AI, dels att titta på de här aspekterna ur ett globalt perspektiv.

Det krävs ingen tidigare erfarenhet eller kunskap om AI för att delta på seminariet. Föreläsningen hålls på engelska men diskussionerna är på svenska.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Online

DatavetenskapMaskininlärningPlanering och schemaläggningTillämpningar av AI

I denna kurs erbjuder Linnéuniversitetet i samarbete med Örebro universitet en gedigen introduktion till olika traditionella och innovativa modeller, algoritmer och ansatser inom artificiell intelligens. Grundläggande idéer – till exempel för sökning, optimering, planering, resonemang, osäkerhet och även maskininlärning introduceras i föreläsningar tillsammans med konceptuella exempel som ska lösas av kursdeltagarna.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Lund

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

The European Union has taken the stance that AI should be trustworthy and developed in a human-centric way with the goal of improving individual and societal well-being. This talk will present the European approach to trustworthy human-centric AI and some research challenges related to it. To be trustworthy an AI-system should be lawful, ethical and robust, as defined by the European Commission High-Level Expert Group on AI. To operationalize these is a major challenge and will require new research. The second part of the talk gives an overview of the state-of-the-art and potential future solutions to these challenges.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Lund

Behandling av naturliga språkTillämpningar av AI

In medicine and life sciences we are overloaded with different forms of text and speech. Texts in the form of electronic health records, genomic sequences, scientific articles, twitter feeds or patient questionnaires can be analysed to gain new scientific insights. Speech technology can be used in health apps and chatbots, to extract information from doctor-patient-dialogues or to direct medical robots. This workshop will cover the different application areas of language technology in medicine and life sciences as well as the methods used in this exciting and broad field.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AI

Do you want to decode AI and identify key viable knowledge concerning AI for managers together with Lund University and The ESS? Whether completely, partly or prospectively immersed in this technology, join us for a full day designed for managers who are concerned with the development, implementation and/or other types of uses of AI and Machine Learning from a business standpoint.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Lund

Datorseende

Welcome to this course open both to PhD-students (free) as well as to professionals (fee). The aim of the course is to give necessary knowledge of digital image analysis for further research within the area and to be able to use digital image analysis within other research areas such as computer graphics, image coding, video coding and industrial image processing problems.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Linköping

Maskininlärning

Den här kursen riktar sig till yrkesverksamma i svensk industri som vill lära sig grunderna i maskininlärning. Kursen vänder sig till dig som har en tidigare universitetsutbildning.

Close Läs mer hos Linköpings Universitet

Göteborg

DatorseendeTillämpningar av AI

Kursen ger en överblick av teorier och praktiskt komputationella implementationer av hur naturligt språk samverkar med världen. I kursen avhandlas områden som semantisk teori för naturligt språk, handling och perception, situerad dialog, situerad språkinlärning, koppling av språk i handling och perception, spatial kognition, bildgenerering och -tolkning, integrerade robotdialogsystem och dyl.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Online

DatavetenskapDatorseendeMaskininlärning

I denna kurs behandlas designmetoder och olika algoritmer för och varianter av Deep Learning inom klassifiering, prediktion, interaktion och modellering med användning av olika typer av data; ljud, bild, video, text, sekvenser. Begrepp såsom Överträning, Dropouts och Gradienter gås igenom.   Installation och användning av hård- och mjukvaror för experimenterande med topologier såsom CNN, RNN, LSTM, DQN och tillhörande parametrar samt inspektion av resultatet utgör en väsentlig del av kursen.

Kursen går även kortfattat igenom Dataanalys, Maskininlärning, Tensorer, Datorseende, Transfer Learning,  Grunder i Robotik, Reinforcement Learning och metoder med kombinationen Deep Reinforcement Learning. Numeriska implementationer studeras översiktligt.

Det är en tidsmässig fördel att ha tillgång till lämpliga beräknings(grafik)kort alternativt ha/få tillgång till motsvarande molntjänst. Man kan köra Windows, OS X eller Linux.

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

Welcome to a full day of presentations highlighting the link between Artificial Intelligence and Social Science reserach. In the first part of the day we will showcase several research projects driven by Lund University’s own scholars in the field of AI and Social Science. In the afternoon, we will focus on the (thinking behind) funding opportunities available for researchers interested in applying for grants at the European level, but also showing evidence of projects that are more local in nature. While the morning session is open to the interested public, the afternoon session is targeted at LU researchers

Close Läs mer hos

Linköping

Maskininlärning

Kursen är utformad för yrkesverksamma med en befintlig universitetsutbildning som vill skaffa sig specialkunskaper och färdigheter inom området Neurala Nätverk och Djupinlärning.

Over the past few years, neural networks have enjoyed a major resurgence in machine learning, and today yield state-of-the-art results in various fields. This course provides an introduction to deep neural network models, and surveys some the applications of these models in areas where they have been particularly successful. The course covers deep feed-forward networks, recurrent networks, convolutional networks, as well general topics such as input encoding and training techniques. The course also provides practical experience with some of the software libraries available for building and training deep neural networks.

Close Läs mer hos Linköpings Universitet

Örebro

Robotik

Under kursen erbjuds kunskap om hur Robot Operating System (ROS) fungerar och hur ROS kan tillämpas inom olika områden inom robotik och artificiell intelligens. Du kommer att använda ROS för att bygga delar av ett intelligent system och för att testa dessa både i simulering och på befintliga robotplattformar.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Göteborg

DatavetenskapMaskininlärning

Neurala nätverk är fördelade beräkningsmodeller inspirerade av strukturen i denmänskliga hjärnan som består av många enkla bearbetningselement vilka är anslutna iett nätverk. Neurala nätverk används alltmer inom ingenjörsvetenskap för uppgiftersom mönsterigenkänning, prediktion och kontroll. Teorin om neurala nätverk är ett tvärvetenskaplig fält (neurobiologi, datavetenskap och statistisk fysik). Kursen ger en överblick och en grundläggande förståelse för neurala-nätverksalgoritmer.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Umeå

Datavetenskap

Introduction to Artificial Intelligence (AI) for Industry är en bred introduktion till artificiell intelligens (AI) för dig som har kunskaper i systemutveckling och någon erfarenhet i programmering, och som vill fördjupa dina kunskaper i AI.

Det finns en mängd AI-algoritmer och mjukvaruverktyg för att bygga intelligenta system. Kursen ger en bred introduktion till olika väletablerade teorier, algoritmer, metoder och verktyg och de möjligheter som finns att utveckla nya AI-baserade system, från klassiska AI-metoder till maskininlärning. Kursen introducerar också sociala aspekter på AI-baserad teknologi.

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Örebro

Robotik

Under kursen erbjuds kunskap om tre avancerade ämnen inom AI: resursschemaläggning, robotmanipuleringsplanering och multirobotkoordinering. Kursen ska introducera de specifika principerna som ligger bakom dessa ämnen, nämligen systematisk och provtagningsbaserad sökning, begränsningsbaserat resonemang och robotkinematik. Inom varje ämne (resursschemaläggning, robotmanipuleringsplanering och multirobotkoordinering) kommer ett toppmodernt verktyg att presenteras och användas som underlag för projektarbete.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro

Datavetenskap

Kursen tar upp grundläggande koncept inom klassisk artificiell intelligens (utöver maskininlärning). Traditionell artificiell intelligens karaktäriseras av så kallad deklarativ ansats för problemlösning. Kursen behandlar ett urval av olika intelligenta problemlösningsmetoder, såväl teoretiskt som praktiskt. Efter utbildningen ska den studerande kunna modellera och använda lämpliga generiska lösningsalgoritmer för att lösa problem inom ett intelligent system.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Umeå

DatavetenskapKunskapsrepresentation och resonerandePlanering och schemaläggningTillämpningar av AI

Answer Set Programming (ASP) for Industry introducerar Answer Set Programming och hur det kan användas för att lösa problem inom industrin. Answer Set Programming (ASP) är en metod utvecklad inom området artificiell intelligens (AI) för att lösa svåra sökproblem. ASP var initialt utvecklad för att modellera problem inom området kunskapsrepresentation och resonerande (KRR) och används i alltmer inom både industri och akademi för att lösa problem i områden som bioinformatik, schemaläggning, dynamisk resurshantering och mjukvaruutveckling.

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Örebro

Kunskapsrepresentation och resonerande

The course addresses the major principles in logic and constraint programming. The main focus of the course is on Stable Model or Answer Set semantics. This course  also focuses on formalizing and solving various problems within a declarative paradigm. After completing the course, the student will be able to apply a suitable symbolic reasoning method based on answer set solvers to solve a problem within an intelligent system.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

Vilken roll spelar informationsteknologin i morgondagens skola? Hur förändrar AI och digitalisering villkoren för hur vi lär oss och hur vi skapar ny kunskap? Nu kan du som är verksam inom skolan och utbildningsväsendet på ett enkelt och snabbt sätt förstå mer.

Vårt kurspaket vänder sig till lärare från grundskola till högre utbildning, som vill fördjupa sig i aktuell forskning om digitalisering och dess betydelse för skolan och för lärande. För att förstå detta komplexa och snabbföränderliga område och få svar på dina frågor har du meriterade forskare och experter inom området till din hjälp.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Örebro

Tillämpningar av AI

Den här behandlar olika fenomen av mänsklig interaction med Mixed Reality. Vi studerar olika aspekter av mänsklig perception av Mixed Reality, beroende av faktorer som naturtrogen återgivning, immersion och närvaro.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro

Maskininlärning

Under utbildningen erbjuds kunskap om grundläggande koncept inom maskininlärning, samt urval och tillämpning av olika maskininlärningsalgoritmer. Dessutom kommer studenten lära sig att utvärdera prestandan hos dessa lärande system. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna förbereda data och använda maskininlärningsmetoder för att lösa ett problem inom ett intelligent system.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

Vilken roll spelar informationsteknologin i morgondagens skola? Hur förändrar AI och digitalisering villkoren för hur vi lär oss och hur vi skapar ny kunskap? Nu kan du som är verksam inom skolan och utbildningsväsendet på ett enkelt och snabbt sätt förstå mer.

Vårt kurspaket vänder sig till lärare från grundskola till högre utbildning, som vill fördjupa sig i aktuell forskning om digitalisering och dess betydelse för skolan och för lärande. För att förstå detta komplexa och snabbföränderliga område och få svar på dina frågor har du meriterade forskare och experter inom området till din hjälp.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Lund

Behandling av naturliga språkDatavetenskapDatorseendeMaskininlärning

This AIML@LU fika-to-fika workshop focuses on the development of the technologies that form the basis of Artificial Intelligence and Machine Learning. Possible topics to discuss are the research front for different types of AI, but also to look at different techniques for machine learning.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AI

Workshop on opportunities and perils of fake data produced by the AI concept Generative Adversarial Networks (GAN) and other generative machine learning techniques.

In the last 5 years the field of so-called creative or generative Artificial Intelligence, notably Generative Adversarial Networks (GANs), has progressed in an enormous pace. What does it mean for our society that AI is gaining an increasing capacity to (re-)produce informational patterns? How does the world look like when it is populated with deep fakes and synthetic realities?

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Exploring AI – The future benefits and challenges. Beyond the traditional conference we present the unique POWWOW experience.

During this POWWOW we gather across sectors and competences around the hot topic Artificial Intelligence. Together we explore the impact it will have on society and our common future, but we also look into specific industries and their applications.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Stockholm

InformationsvetenskapMatematik och statistikTillämpningar av AI

Learn how to use analytics to improve the performance of your organization. In this 2-day course, you will learn how to analyze data, build models and communicate results to create business value.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Artificiell intelligens i t. ex. hälso- och vårdappar, i administrativa system eller för prioritering av vårdköer. Den som ska ta ställning till om man vill, får och bör använda AI-teknologier inom hälsovården har mycket att fundera på redan innan man tänker på hur det kan gå till. Den 9 Maj arrangerar eHealth@LU tillsammans med AIML@LU en fika-till-fika workshop för att belysa möjligheter, utmaningar och forskning inom området.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Göteborg

InformationsvetenskapMatematik och statistikTillämpningar av AI

Learn how to use analytics to improve the performance of your organization. In this 2-day course, you will learn how to analyze data, build models and communicate results to create business value.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Norrköping

Behandling av naturliga språkDatorseendeMaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AI

Under vårterminen 2019 erbjuder vi en sex dagars översiktskurs som ger 3 högskolepoäng. I kursen ingår bland annat moment inom maskininlärning, språkteknologi, datorseende, AI och tjänster samt etiska aspekter på AI – för att deltagarna ska kunna hjälpa sina organisationer att ta nästa steg vad gäller användning av artificiell intelligens.

Close Läs mer hos Linköpings Universitet

Helsingborg

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AI

Vi ser just nu hur ett nytt handelslandskap växer fram, med nya möjligheter och nya utmaningar – och inte minst ny teknik och nya aktörer. Handeln blir allt mer informationsdriven, och en ny industri kring insamling, hantering och analys av kunddata växer fram. Det handlar dels om att lära sig om och förutse behov, men också om att kunna anpassa budskap och erbjudande. Frågorna kring AI och maskininlärning är många, och under en halvdag kommer vi att få lite olika perspektiv på frågan.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Örebro

Matematik och statistikPlanering och schemaläggningSamhället och AITillämpningar av AI

Örebro universitet erbjuder kursen Introduktion till artificiell intelligens som tar upp grundläggande koncept inom klassisk artificiell intelligens (utöver maskininlärning). Traditionell artificiell intelligens karaktäriseras av så kallad deklarativ ansats för problemlösning. Kursen behandlar ett urval av olika intelligenta problemlösningsmetoder, såväl teoretiskt som praktiskt.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro

RobotikTillämpningar av AI

Örebro universitet erbjuder en kurs i Reinforcement Learning. Kursen ger en allmän introduktion till Reinforcement Learning i både i teori och praktik.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro

RobotikTillämpningar av AI

Örebro universitet erbjuder en introduktion till ROS (Robot Operating System). Under utbildningen erbjuds kunskap om hur ROS fungerar och hur ROS kan tillämpas inom olika områden inom robotik och artificiell intelligens.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Lund

DatavetenskapDatorseendeInformationsvetenskapMaskininlärning

We are arranging a Workshop on Sensing, Imaging, and Machine Learning at Lund University, March 5, 2019.
This workshop is organized in cooperation between Lund University and Saab.

The aim is to provide the participants with an opportunity to discuss and learn about theory and applications in Sensing,
Imaging, and Machine Learning.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Lund

An autonomous robot is a robot that performs behaviors or tasks with a high degree of autonomy. Autonomous robotics is usually considered to be a subfield of artificial intelligence, robotics, and information engineering.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Helsingborg

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Detta blir den femte öppna fika-till-fika-workshopen om och kring forskning om artificiell intelligens vid Lunds universitet. Det övergripande temat är AI i den offentliga sektorn, med underteman som AI i demokratisk processer, AI i beslutsstöd, AI-driven offentlig service…

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Stockholm

Machine learning is a field of artificial intelligence that uses statistical techniques to give computer systems the ability to ”learn” (e.g., progressively improve performance on a specific task) from data, without being explicitly programmed.

Close Läs mer hos Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm

InformationsvetenskapMatematik och statistikTillämpningar av AI

Learn how to use analytics to improve the performance of your organization. In this 2-day course, you will learn how to analyze data, build models and communicate results to create business value.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Artificiell Intelligens har utvecklats kraftigt de senaste åren, speciellt inom delområdet maskininlärning. I den här endags kursen ger vi en översiktlig introduktion till Artificiell Intelligens och Maskininlärning. Du får lära dig mer om vad det är, testa på att göra lite egen maskininlärning och höra mer om dess möjligheter men också rättsliga och etiska utmaningar. Under kursen vill vi även höra mer om era frågeställningar och fundera på vilka kurser som Lunds universitet skulle kunna utveckla för att hjälpa er att möta dessa utmaningar.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AI

How do you ensure fairness in the application of AI and ML? How transparent and explainable need autonomous and self-learning services be from a legal, social or ethical perspective? How do you balance privacy or other values against a need for access to training-data? Can an algorithm really illegally discriminate? And, to what extent can AI and ML be a method within social sciences or the humanities?

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Umeå

Att lyfta fram orden unbiased recruitment är det starkaste säljargumentet för AI-rekrytering idag. Liksom att algoritmerna styr. Det handlar om att AI är blind för…

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Örebro

From probability and statistics to data analysis and machine learning, master the skills needed to solve complex challenges with data.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro

Argumentet mot AI är ofta att utvecklingen fortfarande är i ett tidigt skede och att systemen och algoritmerna måste bli mer intelligenta. Men inom HR går det fort och många vill leda utvecklingen

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Lund

DatorseendeMaskininlärningSamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

The aim of the day is to do an inventory and give information about on ongoing or planned projects in artificial intelligence and machine learning in medicine. It is also a day to make connections and exchange experiences. Examples on common challenges are specific for the medicine are 1) large scale image management, 2) extract images from PACS system, 3) privacy and GDPR, 4) Computational capacity inside hospital firewall.

Close Läs mer hos Lunds Universitet