Ämnesområden

AI Competence erbjuder kurser inom en rad ämnesområden. Målet är att utbilda fler yrkesverksamma i att använda AI och maskininlärning.

Behandling av naturliga språk

Förståelse av naturliga språk (eng. Natural Language Understanding eller NLU) samt behandling av naturliga språk (eng. Natural Language Processing eller NLP) handlar om samband mellan datorer och mänskliga, naturliga språk, i synnerhet hur datorer kan programmeras för att behandla och analysera stora datamängder av naturliga språk.

Datavetenskap

Datavetenskap handlar om teori, praktik och ingenjörskonst som utgör basen för konstruktion och användning av datorer. Ämnet inkluderar studiet av algoritmer som behandlar, lagrar och kommunicerar digital information.

Datorseende

Datorseende är ett flerdisciplinärt fält som handlar om hur datorer kan fås att tolka digitala bilder och videor. Från ett ingenjörsperspektiv handlar det om att automatisera uppgifter som den mänskliga synen kan utföra.

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap är ett interdisciplinärt ämnesområde som använder vetenskapliga metoder, processer, algoritmer och system för att få fram kunskap från data i olika former, både strukturerade och ostrukturerade.

Intelligenta agenter och multiagentsystem

En intelligent agent är en autonom enhet som observerar genom sensorer och agerar i sin omgivning genom att använda olika verktyg för att realisera ett beteende. En intelligent agent agerar målinriktat. Intelligenta agenter manifesterar ett beteende som människor uppfattar som intelligent, som innefattar lärande, resonerande och användande av kunskap för att uppnå sina mål. Multiagentsystem består av flera interagerande agenter i samma omgivning.

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande innefattar skapandet av formalismer som kan användas för att representera kunskap och mekanismer så att ett system kan fatta beslut baserat på kunskap. De metoder som används bygger på hur människor resonerar, kommunicerar och löser problem.

Maskininlärning

Maskininlärning är ett fält inom AI, som använder databaserade metoder för att ge ett datorsystem förmågan att ”lära” (dvs. gradvis förbättra förmågan att lösa en specifik uppgift) utan att bli specifikt programmerat.

Matematik och statistik

Matematik och statistik utgör grunden for beräkningar, algoritmer och modeller som används inom AI

Planering och schemaläggning

Planering och schemaläggning innefattar metoder för hur intelligenta agenter som en robot eller ett självkörande fordon kan organisera, planera och realisera sina handlingar så att mål uppnås. Till skillnad från klassiska regler- och optimeringsproblem är lösningarna komplexa och måste ofta fungera i en miljö som inte alltid är förutsägbar.

Robotik

Robotik handlar om utveckling, drift och användning av robotar såväl som datorsystem för styrning, sensoråterkoppling och informationsbehandling.

Samhället och AI

Under den här rubriken har vi samlat kurser som handlar om samhällsaspekter av AI.

Samverkan mellan människor och AI

Från ett systemperspektiv samverkar människor och AI-tillämpningar. AI kommer att ha en genomgripande påverkan på hur vi organiserar arbete och fritid..

Tillämpningar av AI

Många tillämpningar av AI används för att lösa problem inom teknik, affärer och offentlig sektor.