FIND YOUR COURSE
WITHIN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

AI Competence gathers courses from universities for working professionals.
Use the filter functions to find your course.
All universities are affected by the coronavirus. This implies that many courses this spring will be postponed.
For detailed information, visit the homepages of the universities.

Online

Machine Learning

Machine learning (ML) plays an important role in problem solving. ML models are used in many application scenarios such as prediction, image and speech recognition and medical diagnoses. Since every problem is unique, there is not one model/solution that fits all. It is up to the user to balance trade-offs and to identify the models that suit the problem at hand.

Close Read more at CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Umeå

Planning and SchedulingKnowledge Representation and Reasoning

The Master’s programme in Artificial Intelligence at Umeå University gives broad knowledge in AI and deepened knowledge in profile areas such as theoretical foundations of artificial intelligence, human-AI interaction, intelligent robotics, machine learning or data science.

Close Read more at UMEÅ UNIVERSITY

Göteborg

Applications of AIComputer ScienceMachine Learning

This course introduces Machine Learning (ML) and its applications in manufacturing. We use real-world case studies to explain how ML works and can be applied in different manufacturing-related problems. In addition to the technical focus of applying ML in manufacturing, the course provides knowledge on prerequisites for generating business value from data-driven decision-making. We illustrate the importance of data pre-processing and structured work procedures in ML projects to secure data quality and successful analyses. The crucial link between data-driven decision-making, competence, and internal/external integration will be highlighted. The exercises are prepared in a way to minimize programming and allow you more time to focus on interpreting the quality of the results.

Close Read more at CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Göteborg

Applications of AIComputer ScienceData ScienceMachine Learning

This course presents a process for developing AI-based systems in a structured way. You will learn about the phases of AI projects that employ machine learning (ML). In particular, we discuss methods and techniques for AI engineering, i.e. implementing continuous training and continuous delivery of ML-based systems. The lectures explain the life cycle of ML systems, including methods for ML model development, testing, deployment and monitoring. In-class computer demonstrations will provide practical examples of ML model training and deployment. The exercises do not require pre-existing knowledge of machine learning but assume that you have a technical and programming background.

Close Read more at CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Örebro , kurs

Maskininlärning

Förstärkningslärande (Reinforcement Learning - RL) är en metod för att lösa sekventiella beslutsproblem. Målet med RL är att få en optimal policy genom att lära av försök och misstag. Denna kurs omfattar grundläggande och avancerade RL-algoritmer för både diskreta och kontinuerliga tillstånds- och handlingsrum. Ett exempel är att kombinera inlärning och sökning. Vi förklarar också hur dessa algoritmer implementeras med djupa inlärningstekniker. RL-baserade tillvägagångssätt har visat imponerande prestanda på komplexa uppgifter med stora mängder data. Vi kommer också att prata om hur RL-strategier presterar på verkliga problem och diskutera begränsningar.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Örebro , kurs

Maskininlärning

Förstärkningslärande (Reinforcement learning - RL) är en metod för att lära sig att fatta ett optimalt beslut genom försök och misstag. Målet med RL är att uppnå en optimal policy för varje tillstånd i ett system. Kursen täcker den underliggande formalismen hos RL som kallas Markovska beslutsprocesser och grundläggande RL-algoritmer. Exempel är dynamisk programmering. Vi kommer att visa hur man modellerar ett problem som en Markovska-beslutsprocess och implementerar grundläggande RL-algoritmer för att lösa dem. Dessutom kommer vi att utforska olika sätt att jämföra och utvärdera prestanda för inlärningsmetoder. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Örebro , kurs

Datorseende

Mixed reality, eller blandad verklighet som det också kallas, föddes i det ögonblick som människan började använda sin fantasi. Påhittade ting, karaktärer, berättelser och hela världar spreds genom konst och litteratur. Över tid har människans framsteg banat väg för nya kreativa former – och att låta sig omges av en virtuell verklighet är en av dem. Att kunna blanda den riktiga världen med en virtuell verklighet har alltid varit lockande, men det är inte förrän helt nyligen som det blivit möjligt tack vare den tekniska utvecklingen. Spel som Pokemon Go har skapat ett intresse för mixed reality, inte bara inom underhållnings- och nöjesbranschen, utan även inom olika tillämpningsområden i industrin. Den här kursen tittar närmare på mänsklig interaktion med mixed reality som fenomen. Vi studerar olika aspekter av hur vi upplever mixed reality, utifrån faktorer som påverkar inlevelse och hur pass verklighetstrogen miljöerna är. Vi diskuterar hur människor agerar när de omsluts av en virtuell verklighet eller använder tekniken för att med hjälp av fjärrstyrning utföra vissa arbetsuppgifter . Vi tittar också på vilka metoder som kan användas för att skapa effektiva interaktionsscenarion och för att mäta kvaliteten på interaktionen med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa verktyg. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Örebro , kurs

Maskininlärning

För att bra maskininlärningsmodeller ska kunna tas fram med hjälp av de algoritmer som diskuteras på kursen ”Introduktion till maskininlärning – del I” så krävs det att datamaterialet används och förbehandlas på rätt sätt. Förutom detta så kommer du under kursens gång att lära dig mer om de praktiska aspekter kring tillämpning av maskininlärningstekniker på verkliga problem genom att tolka och agera utifrån de resultat som metoden genererat. Dessa inkluderar metoder för attributsextrahering (för att ta reda på vilken del av datamaterialet som är relevant för just ditt problem); avvägning mellan bias och varians (för att ta reda på om du har tillräckligt med data till din modell); flermodellsavvägning (för att kunna kombinera mer än en maskininlärningsmodell); samt andra praktiska rekommendationer. Med hjälp av inhämtad kunskap ska du och övriga kursdeltagare sedan lösa ett klassificeringsproblem och på så vis skaffa er praktisk erfarenhet av att använda maskininlärning. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Örebro , kurs

Maskininlärning

För att ett system automatiskt ska kunna känna igen ett ansikte, avgöra den optimala tidpunkten för maskinunderhåll, sortera textdokument, ha fungerande taligenkänning, känna igen handskrivna tecken, urskilja mönster i stora datamängder – till exempel att identifiera kundgrupper eller olika beteenden – krävs förmågor som är svåra att programmera explicit. I den här kursen får du lära dig grunderna i hur ett system kan lära sig dessa förmågor utifrån datamängder istället för att blir programmerade. Här ingår de vanligaste algoritmerna för övervakad och oövervakad inlärning, såsom artificiella neurala nätverk, beslutsträd och k-medelvärdeskluster, vilka också utgör grunden för att förstå och diskutera de senaste teknikerna inom maskininlärning såsom djupinlärning. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Örebro , kurs

MaskininlärningPlanering och schemaläggning

Answer Set Programming (ASP) är ett logiskt programmeringsparadigm utformat inom området Artificial Intelligence (AI) och används för att lösa komplexa sökproblem. ASP är ett språk för att beskriva och lösa problem av logisk karaktär som är användbart för att hantera verklighetsbaserade scenarier. Fördelarna med logisk programmering tillsammans med ASP: s har nyligen gjort ASP attraktiv både för akademin och industrin. Denna kurs fokuserar på att formalisera och lösa olika sökproblem i planering, schemaläggning och systemkonfiguration i ASP. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Örebro , kurs

RobotikTillämpningar av AI

ROS (Robot Operating System) är en uppsättning av mjukvarukomponenter som ofta används i forskning inom autonoma system. Kortfattat så hanterar ROS kommunikation mellan olika plattformar, sensorer och ställdon samt visualisering, simulering och loggning av data. I ROS är det även lätt att dela med sig av egna metoder och algoritmer vilket har gjort att det finns en större mängd forskningsresultat implementerat vilka kan användas direkt. ROS har även börjat användas inom industrin, främst inom R&D. Denna kurs ger dig möjlighet att använda och tillämpa ROS inom ett område du önskar. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar på Örebro universitet. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Örebro , kurs

Planering och schemaläggningRobotik

Det som är lovande med intelligenta robotsystem är att de kan utföra fler uppgifter och mer effektivt än en enda industriell robotlösning. Intelligenta robotar agerar kompetent eftersom de kan planera, ordna och genomföra de åtgärder som är lämpliga i det sammanhang där de befinner sig. För att uppnå denna kapacitet använder intelligenta robotar sökmetoder från artificiell intelligens. Dessa är generella algoritmer för att lösa kombinatoriska problem, dvs de utgör en robots "förmåga att resonera". Denna kurs introducerar de viktigaste typerna av AI-sökmetoder, samt deras användningar- inom tre industriellt relevanta tillämpningsområden, nämligen resursplanering, rörelseplanering och samordning av flera robotar. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar på Örebro universitet. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.  

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Örebro , kurs

DatavetenskapMaskininlärningTillämpningar av AI

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik och autonoma system Denna kurs ger en omfattande introduktion till olika traditionella och innovativa modeller, algoritmer och ansatser inom artificiell intelligens, mer än bara maskininlärning. Grundläggande idéer - till exempel för sökning, optimering, planering, resonemang, osäkerhet och även maskininlärning introduceras i videoföreläsningar tillsammans med konceptuella exempel som ska lösas av studenterna. Detta är en distanskurs med tre obligatoriska fysiska halvdagsträffar på Örebro universitet inklusive två seminarier. Under det första seminariet kommer studenterna att presentera ett arbete / uppsats vald från en aktuell litteraturlista sammanställd av lärarna. Lämpliga AI-lösningar för de problem som intresserar studenterna står i fokus vid det andra seminariet.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Örebro , kurs

DatavetenskapMaskininlärningTillämpningar av AI

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik och autonoma system Denna kurs ger en omfattande introduktion till olika traditionella och innovativa modeller, algoritmer och ansatser inom artificiell intelligens, mer än bara maskininlärning. Grundläggande idéer - till exempel för sökning, optimering, planering, resonemang, osäkerhet och även maskininlärning introduceras i videoföreläsningar tillsammans med konceptuella exempel som ska lösas av studenterna. Detta är en distanskurs med tre obligatoriska fysiska halvdagsträffar på Örebro universitet inklusive två seminarier. Under det första seminariet kommer studenterna att presentera ett arbete / uppsats vald från en aktuell litteraturlista sammanställd av lärarna. Lämpliga AI-lösningar för de problem som intresserar studenterna står i fokus vid det andra seminariet.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Online

DatorseendeMaskininlärningMatematik och statistikTillämpningar av AI

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Online

DatavetenskapDatorseendeMaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Natural Language Processing

Language technology is an interdisciplinary field that encompasses all the development of computer programs to analyze and generate human language, such as Swedish or English, and also modeling and simulation of human linguistic behavior using computers. The course addresses the possibilities and limitations of language technology with a focus on the language technology tools that are close to the research and are relevant for future work with, for example, design and implementation of information systems or requirements in procurement.

Close Read more at Stockholm University

Lund , kurs

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

Detta är en studiecirkel som riktar sig till dig som vill förstå AI och ny maskininlärningsteknik i ett större samhälleligt perspektiv. Vi höjer blicken och ser på AI i ett större perspektiv, och vi fördjupar oss också i frågor som kan ge större förståelse för teknikens betydelse. Vi kommer vid 5 tillfällen ses för att med utgångspunkt i aktuell kulturvetenskaplig forskning skapa kunskap om de utmaningar, möjligheter och potentiella förändringar som står för dörren. Vi kommer att tillsammans försöka förstå inte bara tekniska utan också sociala och organisatoriska utmaningar. Mer information kommer inom kort. För intresseanmälan vänligen kontakta: susanne.norrman@fsi.lu.se

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Göteborg

Human-AI InteractionSocietal Aspects of AI

The course consists of a learning build-up session and two half-day workshops with on-line lectures in between. The lecturer will guide you how to develop ethical policies for AI. By the end of the course you will have developed an ethical policy in connection to your work.

Close Read more at CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Göteborg

Applications of AIMathematics and statisticsComputer ScienceData ScienceMachine Learning

In this course you will discover how computer science, mathematics and statistics can be combined to solve business problems through a hands on introduction to data science and artificial intelligence (AI). The lectures and exercises will guide you through the different areas of such as early AI, basic and advanced computing through to data-driven AI and Machine Learning. After completing the course you will be able to choose and combine these different methods to solve business problems.

Close Read more at CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Göteborg , program

Tillämpningar av AI

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där du studerar hur människor, andra biologiska varelser och smarta maskiner bearbetar och använder information. På Göteborgs universitet får du en bred utbildning i ämnet grundad i områden som filosofi, psykologi, språk och kommunikation, neurovetenskap samt datavetenskap och informationsteknologi (IT). Du lär dig hur människor bearbetar och kommunicerar information likväl som hur samspelet mellan människor och IT fungerar.

Close Read more at UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Göteborg

DatavetenskapMatematik och statistik

Data Science is concerned with extracting meaning from large volumes of data. It is a field that has grown rapidly in recent years as a result of the increasing availability of large data sets, and the opportunities and challenges that these present. Central topics within Data Science include data mining, machine learning, databases, and the application of data science methods in natural sciences, life sciences, business, humanities and social sciences, as well as in industry and society.

Close Read more at UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Göteborg

Datavetenskap

Software engineers and software managers will have a key role in all aspects of society, from using AI to provide customer service and even financial advice, to developing self-driving cars, to creating apps in the health and biotech sphere. We are among the largest software engineering groups in the world, and our researchers have worldwide impact. Our programme gives you the opportunity to complete collaborative projects, work with partners in industry, and participate in hackathons, gaining the skills necessary to improve the world with software.

Close Read more at UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Göteborg

Machine Learning

Machine learning is an important subfield of Artificial Intelligence (AI). This course explains what can be done with machine learning and how to use machine learning in chemical engineering. The course provides insight to how calculations are done behind the scene. You learn the topic through a blend of lectures and worked-through examples from the chemical-engineering domain. Lectures illustrate how machine learning is integrated into R&D and production of materials. At the end of the course, you learn how to create predictive models in cases where physiochemical modelling is not feasible. We have selected computer exercises from systems relevant to Chemical Engineers working within research, development, process engineering and production. The exercises are prepared in a way to minimize programming to allow you more time to focus on interpreting the quality of the results.

Close Read more at CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Online

Computer ScienceKnowledge Representation and ReasoningMachine Learning

The on-line course will give insights in fundamental concepts of machine learning and actionable forecasting using predictive analytics. It will cover the key concepts to extract useful information and knowledge from big data sets for analytical modelling. This course is possible to combine with a full-time employment.

Close Read more at Mälardalen University

Online

Machine Learning

The rapid development of digital technologies and advances in communications have led to gigantic amounts of data with complex structures called ‘Big Data’ being produced every day at exponential growth. The aim of this course is to give the student insights in fundamental concepts of Machine Learning with Big Data as well as recent research trends in the domain. The student will learn about problems and industrial challenges through domain-based case studies. Furthermore, the student will learn to use tools to develop systems using machine-learning algorithms in big data. This course is possible to combine with a full-time employment.

Close Read more at Mälardalen University

Online

Computer VisionMachine Learning

This on-line course will teach you how to build convolutional neural networks. You will learn to design intelligent systems using deep learning for classification, annotation, and object recognition. This course is possible to combine with a full-time employment.

Close Read more at Mälardalen University
Cant find what you're looking for?
Previous courses.

Örebro

Robotik

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik och autonoma system ROS (Robot Operating System) är en uppsättning av mjukvarukomponenter som ofta används i forskning inom autonoma system. Kortfattat så hanterar ROS kommunikation mellan olika plattformar, sensorer och ställdon samt visualisering, simulering och loggning av data. I ROS är det även lätt att dela med sig av egna metoder och algoritmer vilket har gjort att det finns en större mängd forskningsresultat implementerat vilka kan användas direkt. ROS har även börjat användas inom industrin, främst inom R&D. Denna kurs ger dig möjlighet att använda och tillämpa ROS inom ett område du önskar. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar på Örebro universitet.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Örebro , kurs

Planering och schemaläggningRobotik

Det som är lovande med intelligenta robotsystem är att de kan utföra fler uppgifter och mer effektivt än en enda industriell robotlösning. Intelligenta robotar agerar kompetent eftersom de kan planera, ordna och genomföra de åtgärder som är lämpliga i det sammanhang där de befinner sig. För att uppnå denna kapacitet använder intelligenta robotar sökmetoder från artificiell intelligens. Dessa är generella algoritmer för att lösa kombinatoriska problem, dvs de utgör en robots "förmåga att resonera". Denna kurs introducerar de viktigaste typerna av AI-sökmetoder, samt deras användningar- inom tre industriellt relevanta tillämpningsområden, nämligen resursplanering, rörelseplanering och samordning av flera robotar. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar på Örebro universitet. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Göteborg

DatavetenskapMaskininlärningMatematik och statistik

Kursen avser att ge en god förståelse för detta tvärvetenskapliga område, med tillräckligt djup för att använda och utvärdera tillgängliga metoder, och för att kunna följa aktuell vetenskaplig litteratur inom området. Under kursens gång kan vi diskutera eventuella problem med maskininlärningsmetoder, till exempel bias i träningsdata och säkerhet för autonoma agenter.

Close Read more at UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Applications of AI

Applications in artificial intelligence can be found at all levels in today's society. The course gives an introduction which explore the field of artificial intelligence from an applied perspective, where a lot of programming can be expected of the course participants. Examples of keywords from the course are, search strategies, machine learning, intelligent agents, AI game technologies, decision algorithms, and natural language processing  

Close Read more at Stockholm University

Göteborg

Applications of AI

Welcome to apply for a Master Class Series in Artificial Intelligence (AI) and Design. Apply by sending your CV and a motivation letter by March 2nd. The research centre Business and Design Lab (BDL) organize a master class series investigating the intersection between Artificial Intelligence and Design. It will be organized into four master classes, during evening time the 17, and 24 March and 15 and 28 April at HDK-Valand in Gothenburg.

Close Read more at UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Örebro

Intelligenta agenter och multiagentsystemMaskininlärningPlanering och schemaläggningTillämpningar av AI

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik och autonoma system Denna kurs ger en omfattande introduktion till olika traditionella och innovativa modeller, algoritmer och ansatser inom artificiell intelligens, mer än bara maskininlärning. Grundläggande idéer - till exempel för sökning, optimering, planering, resonemang, osäkerhet och även maskininlärning introduceras i videoföreläsningar tillsammans med konceptuella exempel som ska lösas av studenterna. Detta är en distanskurs med tre obligatoriska fysiska halvdagsträffar på Örebro universitet inklusive två seminarier. Under det första seminariet kommer studenterna att presentera ett arbete / uppsats vald från en aktuell litteraturlista sammanställd av lärarna. Lämpliga AI-lösningar för de problem som intresserar studenterna står i fokus vid det andra seminariet.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Lund

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Var befinner sig den offentliga sektorn när det gäller artificiell intelligens? Hur kan vi förstå både utmaningar och möjligheter på både kommunal som nationell nivå? Frågorna är många. På dagen ett år efter workshopen om AI i offentlig sektor – från ax till limpa bjuder vi in experterna med några av svaren.

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Göteborg

Datavetenskap

Artificiell intelligens (AI) studerar hur datorer kan utföra uppgifter som traditionellt har ansetts kräva mänsklig intelligens. Kursen ger en introduktion till ämnet och har två huvudsyften. Det ena syftet är att ge en förståelse för vilka delområden som finns inom AI, deras historiska utveckling, och vilka etiska problemställningar som kan uppkomma inom olika delområden. Detta görs genom att läsa litteratur inom olika AI-områden, att sammanfatta och diskutera litteraturen skriftligt, och att granska uppsatser av andra studenter. Det andra syftet är att lära ut grundläggande begrepp och algoritmer för heuristisk (informerad) sökning, planering och problemlösning, inklusive deras användningsområden, samt hur de kan användas för att lösa intressanta AI-problem.  

Close Read more at UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Göteborg

DatavetenskapMaskininlärning

Artificiell intelligens (AI) studerar hur datorer kan utföra uppgifter som traditionellt har ansetts kräva mänsklig intelligens. Kursen ger en introduktion till ämnet och har två huvudsyften. Det ena syftet är att ge en förståelse för vilka delområden som finns inom AI, deras historiska utveckling, och vilka etiska problemställningar som kan uppkomma inom olika delområden. Detta görs genom att läsa litteratur inom olika AI-områden, att sammanfatta och diskutera litteraturen skriftligt, och att granska uppsatser av andra studenter. Det andra syftet är att lära ut grundläggande begrepp och algoritmer för heuristisk (informerad) sökning, planering och problemlösning, inklusive deras användningsområden, samt hur de kan användas för att lösa intressanta AI-problem.

Close Read more at UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Göteborg

DatavetenskapMaskininlärning

Kursen ger en introduktion till maskininlärning med hjälp av artificiella neurala nätverk (ANN). Fokus är på praktiska övningar och konkreta exempel för att ge både en översiktlig förståelse för ANN och färdigheter i att använda etablerad mjukvara för dessa (Python, Tensorflow, Keras).

Close Read more at UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Göteborg

Computer ScienceMachine Learning

The course gives an introduction to machine learning techniques and theory, with a focus on its use in practical applications. During the course, a selection of topics will be covered in supervised learning, such as linear models for regression and classification, or nonlinear models such as neural networks, and in unsupervised learning such as clustering. The use cases and limitations of these algorithms will be discussed, and their implementation will be investigated in programming assignments. Methodological questions pertaining to the evaluation of machine learning systems will also be discussed, as well as some of the ethical questions that can arise when applying machine learning technologies. There will be a strong emphasis on the real-world context in which machine learning systems are used. The use of machine learning components in practical applications will be exemplified, and realistic scenarios will be studied in application areas such as ecommerce, business intelligence, natural language processing, image processing, and bioinformatics. The importance of the design and selection of features, and their reliability, will be discussed.

Close Read more at UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Göteborg

Behandling av naturliga språkDatavetenskap

Master in Language Technology (One year or Two years) is for students who want to make computers use and understand human language.

Close Read more at UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Örebro

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Det här fyra timmar långa seminariet ger en introduktion till artificiell intelligens. Under den första timmen behandlar vi de grundläggande byggstenarna i AI och förklarar hur de senaste algoritmerna fungerar. Den andra timmen ägnar vi åt att beskriva vilka förutsättningarna som krävs för att integrera AI på arbetsplatsen. Vi kommer att gå igenom fördelarna och möjliga fallgropar med att använda AI på olika typer av användningsområden. De två sista timmarna ägnar vi åt dels att förklara relevanta begrepp för beslutsfattare som vill anamma och använda AI, dels att titta på de här aspekterna ur ett globalt perspektiv. Det krävs ingen tidigare erfarenhet eller kunskap om AI för att delta på seminariet. Föreläsningen hålls på engelska men diskussionerna är på svenska.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Online

DatavetenskapMaskininlärningPlanering och schemaläggningTillämpningar av AI

I denna kurs erbjuder Linnéuniversitetet i samarbete med Örebro universitet en gedigen introduktion till olika traditionella och innovativa modeller, algoritmer och ansatser inom artificiell intelligens. Grundläggande idéer – till exempel för sökning, optimering, planering, resonemang, osäkerhet och även maskininlärning introduceras i föreläsningar tillsammans med konceptuella exempel som ska lösas av kursdeltagarna.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Lund

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

The European Union has taken the stance that AI should be trustworthy and developed in a human-centric way with the goal of improving individual and societal well-being. This talk will present the European approach to trustworthy human-centric AI and some research challenges related to it. To be trustworthy an AI-system should be lawful, ethical and robust, as defined by the European Commission High-Level Expert Group on AI. To operationalize these is a major challenge and will require new research. The second part of the talk gives an overview of the state-of-the-art and potential future solutions to these challenges.

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Lund

Behandling av naturliga språkTillämpningar av AI

In medicine and life sciences we are overloaded with different forms of text and speech. Texts in the form of electronic health records, genomic sequences, scientific articles, twitter feeds or patient questionnaires can be analysed to gain new scientific insights. Speech technology can be used in health apps and chatbots, to extract information from doctor-patient-dialogues or to direct medical robots. This workshop will cover the different application areas of language technology in medicine and life sciences as well as the methods used in this exciting and broad field.

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AI

Do you want to decode AI and identify key viable knowledge concerning AI for managers together with Lund University and The ESS? Whether completely, partly or prospectively immersed in this technology, join us for a full day designed for managers who are concerned with the development, implementation and/or other types of uses of AI and Machine Learning from a business standpoint.

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Lund

Datorseende

Welcome to this course open both to PhD-students (free) as well as to professionals (fee). The aim of the course is to give necessary knowledge of digital image analysis for further research within the area and to be able to use digital image analysis within other research areas such as computer graphics, image coding, video coding and industrial image processing problems.

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Göteborg

DatorseendeTillämpningar av AI

Kursen ger en överblick av teorier och praktiskt komputationella implementationer av hur naturligt språk samverkar med världen. I kursen avhandlas områden som semantisk teori för naturligt språk, handling och perception, situerad dialog, situerad språkinlärning, koppling av språk i handling och perception, spatial kognition, bildgenerering och -tolkning, integrerade robotdialogsystem och dyl.

Close Read more at UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Online

DatavetenskapDatorseendeMaskininlärning

I denna kurs behandlas designmetoder och olika algoritmer för och varianter av Deep Learning inom klassifiering, prediktion, interaktion och modellering med användning av olika typer av data; ljud, bild, video, text, sekvenser. Begrepp såsom Överträning, Dropouts och Gradienter gås igenom.   Installation och användning av hård- och mjukvaror för experimenterande med topologier såsom CNN, RNN, LSTM, DQN och tillhörande parametrar samt inspektion av resultatet utgör en väsentlig del av kursen. Kursen går även kortfattat igenom Dataanalys, Maskininlärning, Tensorer, Datorseende, Transfer Learning,  Grunder i Robotik, Reinforcement Learning och metoder med kombinationen Deep Reinforcement Learning. Numeriska implementationer studeras översiktligt. Det är en tidsmässig fördel att ha tillgång till lämpliga beräknings(grafik)kort alternativt ha/få tillgång till motsvarande molntjänst. Man kan köra Windows, OS X eller Linux.

Close Read more at UMEÅ UNIVERSITY

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

Welcome to a full day of presentations highlighting the link between Artificial Intelligence and Social Science reserach. In the first part of the day we will showcase several research projects driven by Lund University's own scholars in the field of AI and Social Science. In the afternoon, we will focus on the (thinking behind) funding opportunities available for researchers interested in applying for grants at the European level, but also showing evidence of projects that are more local in nature. While the morning session is open to the interested public, the afternoon session is targeted at LU researchers

Close Read more at

Örebro

Robotics

The course offers knowledge on Robot Operating System (ROS), how it works and how it is applied within a variety of artificial intelligence and robotics areas. You will use ROS to design parts of an intelligent system and test these both in simulation as well as on existing robot platforms.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Göteborg

DatavetenskapMaskininlärning

Neurala nätverk är fördelade beräkningsmodeller inspirerade av strukturen i denmänskliga hjärnan som består av många enkla bearbetningselement vilka är anslutna iett nätverk. Neurala nätverk används alltmer inom ingenjörsvetenskap för uppgiftersom mönsterigenkänning, prediktion och kontroll. Teorin om neurala nätverk är ett tvärvetenskaplig fält (neurobiologi, datavetenskap och statistisk fysik). Kursen ger en överblick och en grundläggande förståelse för neurala-nätverksalgoritmer.

Close Read more at UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Umeå

Computer Science

Artificial intelligence (AI) is a term used for describing technologies that are used for designing and constructing intelligent computer programs. There is a vast amount of AI algorithms and AI software tools to build intelligent computer programs. This course is an introduction to AI for professionals in industry and public organisations who have knowledge in engineering and system development. The course gives a wide perspective on different well-established AI methods and tools in order to show the potential opportunities to develop new AI-based technologies. The main themes of the course are theories and algorithms, which go from classical AI to emerging machine learning algorithms. The course also introduces social implications of the AI-based technologies, such as responsible development of AI.

Close Read more at UMEÅ UNIVERSITY

Örebro

Robotics

The course covers three specialist fields of knowledge within AI: planning of resources, robot motion planning and multi-robot coordination, as well as introduce the specific principles behind these subjects, namely systematic and sampling-based searching algorithms, constraint-based reasoning and robot kinematics. Within each subject (planning of resources, robot motion planning and multi-robot coordination), a state-of-the-art tool will be presented and used as the basis for a project work.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Örebro

Computer Science

The course addresses the basic concepts within classical artificial intelligence (other than machine learning). Traditional artificial intelligence is characterized by the so-called declarative approach to problem solving. The course deals with a selection of different intelligent problem-solving methods, both in theory and practice. After completing the course, the student will be able to model and use appropriate generic solution algorithms to solve problems in an intelligent system.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Umeå

Applications of AIComputer SciencePlanning and SchedulingKnowledge Representation and Reasoning

Answer Set Programming (ASP) is an approach developed within the field of artificial intelligence (AI) for solving difficult search problems. ASP was initially developed for  modeling problems in the branch of AI that is commonly referred to as Knowledge Representation and Reasoning (KRR), and has been identified as a significant contribution in the research field of AI. More recently, ASP has become highly attractive for the representation of and solving search problems both for academia and industry. ASP been successfully applied for solving problems in domains such as bioinformatics, scheduling, timetabling, dynamic reconfiguration, and software engineering. This course introduces the Answer Set Programming paradigm and shows its potential to deal with industrial problems. The course is for professionals in industry and public organisations who have knowledge in engineering and system development, who want to gain deepened knowledge in AI.

Close Read more at UMEÅ UNIVERSITY

Örebro

Knowledge Representation and Reasoning

The course addresses the major principles in logic and constraint programming. The main focus of the course is on Stable Model or Answer Set semantics. This course  also focuses on formalizing and solving various problems within a declarative paradigm. After completing the course, the student will be able to apply a suitable symbolic reasoning method based on answer set solvers to solve a problem within an intelligent system.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

Vilken roll spelar informationsteknologin i morgondagens skola? Hur förändrar AI och digitalisering villkoren för hur vi lär oss och hur vi skapar ny kunskap? Nu kan du som är verksam inom skolan och utbildningsväsendet på ett enkelt och snabbt sätt förstå mer. Vårt kurspaket vänder sig till lärare från grundskola till högre utbildning, som vill fördjupa sig i aktuell forskning om digitalisering och dess betydelse för skolan och för lärande. För att förstå detta komplexa och snabbföränderliga område och få svar på dina frågor har du meriterade forskare och experter inom området till din hjälp.

Close Read more at UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Örebro

Applications of AI

This course looks into different phenomena of human interaction with mixed reality. We will examine different aspects of human perception of mixed reality, depending on such factors as fidelity, immersion, and presence. In the course we look at the way people act when being immersed into virtual or remote environment. And we look at the methods of building efficient interaction scenarios and measuring interaction quality, using qualitative and quantitative tools. Upon completion of this course, students will be able to apply theoretical knowledge on developing mixed reality experiences to appropriate industrial problems and evaluate the effect of mixed reality in a critical manner.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Örebro

Machine Learning

The course offers knowledge of the basic concepts with machine learning, the selection and application of different machine learning algorithms as well as evaluation of the performance of these learning systems. After completing the course, student should be able to prepare data and apply machine learning techniques to solve a problem in an intelligent system.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

Vilken roll spelar informationsteknologin i morgondagens skola? Hur förändrar AI och digitalisering villkoren för hur vi lär oss och hur vi skapar ny kunskap? Nu kan du som är verksam inom skolan och utbildningsväsendet på ett enkelt och snabbt sätt förstå mer. Vårt kurspaket vänder sig till lärare från grundskola till högre utbildning, som vill fördjupa sig i aktuell forskning om digitalisering och dess betydelse för skolan och för lärande. För att förstå detta komplexa och snabbföränderliga område och få svar på dina frågor har du meriterade forskare och experter inom området till din hjälp.

Close Read more at UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Lund

Behandling av naturliga språkDatavetenskapDatorseendeMaskininlärning

This AIML@LU fika-to-fika workshop focuses on the development of the technologies that form the basis of Artificial Intelligence and Machine Learning. Possible topics to discuss are the research front for different types of AI, but also to look at different techniques for machine learning.

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AI

Workshop on opportunities and perils of fake data produced by the AI concept Generative Adversarial Networks (GAN) and other generative machine learning techniques. In the last 5 years the field of so-called creative or generative Artificial Intelligence, notably Generative Adversarial Networks (GANs), has progressed in an enormous pace. What does it mean for our society that AI is gaining an increasing capacity to (re-)produce informational patterns? How does the world look like when it is populated with deep fakes and synthetic realities?

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Exploring AI – The future benefits and challenges. Beyond the traditional conference we present the unique POWWOW experience. During this POWWOW we gather across sectors and competences around the hot topic Artificial Intelligence. Together we explore the impact it will have on society and our common future, but we also look into specific industries and their applications.

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Stockholm

InformationsvetenskapMatematik och statistikTillämpningar av AI

Learn how to use analytics to improve the performance of your organization. In this 2-day course, you will learn how to analyze data, build models and communicate results to create business value.

Close Read more at CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Artificiell intelligens i t. ex. hälso- och vårdappar, i administrativa system eller för prioritering av vårdköer. Den som ska ta ställning till om man vill, får och bör använda AI-teknologier inom hälsovården har mycket att fundera på redan innan man tänker på hur det kan gå till. Den 9 Maj arrangerar eHealth@LU tillsammans med AIML@LU en fika-till-fika workshop för att belysa möjligheter, utmaningar och forskning inom området.

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Göteborg

InformationsvetenskapMatematik och statistikTillämpningar av AI

Learn how to use analytics to improve the performance of your organization. In this 2-day course, you will learn how to analyze data, build models and communicate results to create business value.

Close Read more at CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Helsingborg

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AI

Vi ser just nu hur ett nytt handelslandskap växer fram, med nya möjligheter och nya utmaningar – och inte minst ny teknik och nya aktörer. Handeln blir allt mer informationsdriven, och en ny industri kring insamling, hantering och analys av kunddata växer fram. Det handlar dels om att lära sig om och förutse behov, men också om att kunna anpassa budskap och erbjudande. Frågorna kring AI och maskininlärning är många, och under en halvdag kommer vi att få lite olika perspektiv på frågan.

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Örebro

Matematik och statistikPlanering och schemaläggningSamhället och AITillämpningar av AI

Örebro universitet erbjuder kursen Introduktion till artificiell intelligens som tar upp grundläggande koncept inom klassisk artificiell intelligens (utöver maskininlärning). Traditionell artificiell intelligens karaktäriseras av så kallad deklarativ ansats för problemlösning. Kursen behandlar ett urval av olika intelligenta problemlösningsmetoder, såväl teoretiskt som praktiskt.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Örebro

MaskininlärningRoboticsApplications of AI

Örebro University offers a course in Reinforcement Learning. The course provides a general introduction to reinforcement learning in theory and practice.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Örebro

RobotikTillämpningar av AI

Örebro universitet erbjuder en introduktion till ROS (Robot Operating System). Under utbildningen erbjuds kunskap om hur ROS fungerar och hur ROS kan tillämpas inom olika områden inom robotik och artificiell intelligens.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Lund

DatavetenskapDatorseendeInformationsvetenskapMaskininlärning

We are arranging a Workshop on Sensing, Imaging, and Machine Learning at Lund University, March 5, 2019. This workshop is organized in cooperation between Lund University and Saab. The aim is to provide the participants with an opportunity to discuss and learn about theory and applications in Sensing, Imaging, and Machine Learning.

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Lund

An autonomous robot is a robot that performs behaviors or tasks with a high degree of autonomy. Autonomous robotics is usually considered to be a subfield of artificial intelligence, robotics, and information engineering.

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Helsingborg

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Detta blir den femte öppna fika-till-fika-workshopen om och kring forskning om artificiell intelligens vid Lunds universitet. Det övergripande temat är AI i den offentliga sektorn, med underteman som AI i demokratisk processer, AI i beslutsstöd, AI-driven offentlig service...

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Stockholm

Machine learning is a field of artificial intelligence that uses statistical techniques to give computer systems the ability to "learn" (e.g., progressively improve performance on a specific task) from data, without being explicitly programmed.

Close Read more at ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (KTH)

Stockholm

InformationsvetenskapMatematik och statistikTillämpningar av AI

Learn how to use analytics to improve the performance of your organization. In this 2-day course, you will learn how to analyze data, build models and communicate results to create business value.

Close Read more at CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Artificiell Intelligens har utvecklats kraftigt de senaste åren, speciellt inom delområdet maskininlärning. I den här endags kursen ger vi en översiktlig introduktion till Artificiell Intelligens och Maskininlärning. Du får lära dig mer om vad det är, testa på att göra lite egen maskininlärning och höra mer om dess möjligheter men också rättsliga och etiska utmaningar. Under kursen vill vi även höra mer om era frågeställningar och fundera på vilka kurser som Lunds universitet skulle kunna utveckla för att hjälpa er att möta dessa utmaningar.

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AI

How do you ensure fairness in the application of AI and ML? How transparent and explainable need autonomous and self-learning services be from a legal, social or ethical perspective? How do you balance privacy or other values against a need for access to training-data? Can an algorithm really illegally discriminate? And, to what extent can AI and ML be a method within social sciences or the humanities?

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY

Umeå

Att lyfta fram orden unbiased recruitment är det starkaste säljargumentet för AI-rekrytering idag. Liksom att algoritmerna styr. Det handlar om att AI är blind för…

Close Read more at UMEÅ UNIVERSITY

Örebro

From probability and statistics to data analysis and machine learning, master the skills needed to solve complex challenges with data.

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Örebro

Argumentet mot AI är ofta att utvecklingen fortfarande är i ett tidigt skede och att systemen och algoritmerna måste bli mer intelligenta. Men inom HR går det fort och många vill leda utvecklingen

Close Read more at ÖREBRO UNIVERSITY

Lund

DatorseendeMaskininlärningSamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

The aim of the day is to do an inventory and give information about on ongoing or planned projects in artificial intelligence and machine learning in medicine. It is also a day to make connections and exchange experiences. Examples on common challenges are specific for the medicine are 1) large scale image management, 2) extract images from PACS system, 3) privacy and GDPR, 4) Computational capacity inside hospital firewall.

Close Read more at LUNDS UNIVERSITY